Врачым телефонкIэ зэпхыныгъэ дыряIэщт

Мыекъуапэ иполиклиникэхэм хэушъхьафыкIыгъэ подразделением иIофшIэн ащиублагъ. Мыщ икъулыкъушIэхэр коронавирусымкIэ сымаджэхэу унэм исэу зэIазэхэрэм телефонкIэ афытеохэзэ ашIыщт.

ТелефонкIэ врачым зэпхыны­гъэ дыряIэу, сымаджэм ипсауныгъэ изытет зэрагъэшIэщт, «больничнэ» тхьапэр зэфа­шIыжьынымкIэ е лъагъэкIотэнымкIэ IэпыIэгъу афэхъущтых. Коронавирусым епхыгъэ Iофыгъохэм ягъэцэкIэн колл-гупчэм джыри лъегъэкIуатэ.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къызэриIуагъэмкIэ, зэпахырэ узым ыпкъ къи­кIыкIэ эпидемиологием изытет зэрэхьылъэу къэнэжьы, ау рес­публикэм псауныгъэр къэухъу­мэгъэнымкIэ исистемэ зэри­фэшъуашэу IофшIэнхэр зэшIуе­хых. Ковиднэ бригадэхэм, транспортым япчъагъэ ахагъэ­хъуагъ, гуфитхэр ыкIи политическэ партиеу «Единэ Россием» зыфиIорэм илIыкIохэр IэпыIэгъу афэхъух.

Колл-гупчэм зэпыугъо имыIэу Iоф ышIэным пае ахагъэхъощт операторхэр рагъэджэнхэу, ахэм ашхыщтыр ыкIи ящыкIэгъэщт транспортыр игъом аIэкIэгъэхьэгъэнэу зэрэщытым ЛIышъхьэм анаIэ тыраригъэдзагъ.

— Коронавирусым тыпэуцу­жьынымкIэ мыщ фэдэ гупчэхэм яIофшIэн мэхьанэшхо зэриIэм щэч хэлъэп. Поликлиникэхэр ары Iофхэм азыныкъо нахьыбэр зытегъэкIагъэ хъурэр. Арышъ, колл-гупчэм иIофшIэн тэрэзэу зэхащагъэ зыхъукIэ, поликлини­кэхэм яIофшIэн нахь къэпсын­кIэщт. Амбулаторнэ IэпыIэгъур игъом сымаджэхэм загъотыкIэ, медицинэ учреждениехэм Iоф­шIэн хьылъэу атегъэкIагъэр нахь макIэ хъущт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.