Сакъыныгъэ къызыхэжъугъаф

БзэджашIэхэм амыгъэунэфыгъэ телефон номерхэр къызфагъэфедэзэ, цIыфым имылъку арест зэрэтыралъхьагъэр зэрытхэгъэ «смс-р» афа­гъэ­хьыхэу къыхэкIы. Къэбар шъыпкъэр зымышIэрэр ащ хигъэукъон ылъэкIыщт.

Хьыкум приставхэм я Фе­деральнэ къулыкъу и ГъэIоры­шIапIэу Адыгеим щыIэм ­шъущегъэгъуазэ: шъуимылъку арест зэрэтыралъхьагъэм, шъуи­счет ахъщэ зэрэрахыгъэм фэгъэхьыгъэ «смс» къушъуIукIа­гъэмэ, нэужым узэрэзекIон фэе къэбар ащ итхагъэмэ са­къыныгъэ къызыхэжъугъаф. Къышъуфэтхагъэм ыIорэр зы­жъугъэцакIэкIэ гумэкIыгъо шъу­хэфэн, шъуикарточкэ илъ ахъщэр рахын алъэкIыщт. Хьыкум приставхэм яIофшIэн мы къэбарыр зыкIи епхыгъэп.

Хьыкум приставхэм шъуа­лъэныкъокIэ Iоф къызэIуахыгъэу щытмэ, шъузщыпсэурэ чIы­пIэм елъытыгъэу, ГъэIоры­шIа­пIэм иотделхэм зафэжъу­гъэзэн, шъуищыкIыгъэ къэбарыр зэ­жъугъэшIэн амал шъуиI.

Джащ фэдэу мобильнэ пкъы­гъохэм афытегъэпсыхьэгъэ при­ложениеу «ФССП-м» е сер­висэу «Банк данных исполнительных производств» зыфи­Iорэм яамалхэри къызфэжъу­гъэфедэнхэ шъулъэкIыщт.

ЦIыфым чIыфэу телъымкIэ системэм къэбар игъэкIотыгъэ къышъуитыщт: чIыфэ зытелъым ыцIэрэ ылъэкъуацIэрэ, документым иномерыр, чIыфэр зыфэди­зыр, Iофыр зэхэзыфырэ хьы­кум приставхэм ячIыпIэ отдел зыдэщытыр, хьыкум пристав-гъэцэкIакIом ыцI, ылъэкъуацI.

Арышъ, мыщ фэдэ «смс» къызышъуIукIэкIэ сакъыныгъэ къызыхэжъугъаф, шъумышъхьа­хэу къэбарыр шъууплъэкIу, хьыкум приставхэм зафэжъу­гъаз. Армырмэ, бзэджашIэхэм шъуагъэделэн алъэкIыщт.
(Тикорр.).