ПэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу

КоронавирусыкIэм зызэриушъомбгъурэр къызэтегъэуцогъэным фэшI «ЭкоЦентрэм» иофисхэм уачIэмыхьэу, пэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу ащ испециалистхэм зэпхыныгъэ адыуиIэн амал къызэритырэр зэкIэмэ джыри зэ агу къэтэгъэкIыжьы.

Пыдзэфэ пытэхэм ядэщын зэхъокIыныгъэу фэхъугъэ щы­Iэмэ шъолъыр операторым иин­тернет нэкIубгъо ибгъотэщт, гущыIэм пае, хэкIыр Iуищынэу зэзэгъыныгъэ дэзышIымэ зы­шIоигъохэми ащ тетэу лъэIу тхылъыр атын алъэкIыщт.

— Республикэм щыпсэухэрэм упчIэу яIэ хъурэм иджэуап «ЭкоЦентрэм» иинтернет нэ­кIубгъо рагъотэщт, зэзэгъы­ныгъэм укIэтхэщтымэ тхылъыр зэрэгъэпсыгъэщтыри ащ ит. «Контакты» зыфиIорэ едзыгъом упчIэр зэриптхэрэм имызакъоу, ищыкIэгъэ файлыр щып­тIупщын плъэкIыщт. ЛъэIу тхы­лъыри, нэмыкIэу ищыкIагъэхэри электроннэ шIыкIэм тетэу къытфагъэхьын амал зэкIэми яI. Джащ фэдэу лицевой счетым изытет, хэкIыр зэрэда­щырэм ыуасэ итых. Офисхэм ятелефонхэмрэ электроннэ ад­ресымрэ квитанциехэм арытхагъ, — къыIуагъ ООО-у «ЭкоЦентрэм» и Адыгэ шъолъыр къутамэ ипащэу Алыбэрд Налбый.

ООО-у «ЭкоЦентрэм»
и Адыгэ шъолъыр къутамэ ипресс-къулыкъу