ЕшIэкIэшIум гъэхъагъэр къызыдехьы

«АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ — «Уфа-Алиса» Уфа — 25:23 (12:11).
Мэзаем и 12-м АР-м испорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щызэдешIагъэх.

«АГУ-Адыиф»: къэлэпчъэIутхэр: Ламзина — 1, Баскакова; ешIакIохэр: Клименко — 3, Краснокутская, Никулина — 1, Кириллова — 1, Колодяжная — 1, Мещерякова — 4, А. Морозова — 5, Куцевалова — 4, Кази­ханова, Казанджян, Пор-шина — 1, Краснова — 3, Кобл — 1.

«Уфа-Алисэм» къыхэщыгъэ­хэр: Шатова — 9, Тарасова — 5.

«Адыифым» текIоныгъэр къы­хьыныр псынкIэ къыфэхъугъэп. Пчъагъэр зэрэлъыкIуатэщтыгъэр: 2:4, 4:6, 6:8. Я 25-рэ такъикъым 10:10 хъугъэ. Я 46-рэ такъикъым 17:17. ЗэIукIэгъур аухынымкIэ такъикъи 7 къызэнэм икIэрыкIэу пчъагъэр зэфэдизыгъ — 22:22. ХьакIэхэр тапэ ишъыгъэх — 22:23-рэ. А. Морозовам ухъумакIор ыгъэплъэхъуи, хъагъэм Iэгуаор ридзагъ — 23:23.

Уфа иешIакIохэр текIоныгъэм фэбанэх, къэлэпчъэIутым ычIыпIэкIэ ешIакIор зэIукIапIэм къырагъэхьагъ. ХьакIэхэр апэкIэ къилъыгъэх, хъагъэм Iэгуаор ра­дзэн ямурад, ау къадэхъурэп. Д. Ламзинам Iэгуаор къызыIэ­кIахьэм, чыжьэу ыдзи, къэлэпчъэ нэкIым дигъэфагъ — 24:23-рэ.

«Адыифым» итренер шъхьаIэу Александр Реввэ зэпыугъо уахътэ судьяхэм аIехы, тиешIа­кIохэм унэшъо хэхыгъэхэр афе­шIы. НэгъэупIэпIэгъуи 2 къэнагъэу А. Морозовам хъагъэм Iэгуаор ридзи, 25:23-у «Адыифым» текIоныгъэр къыдихыгъ.

Зэфэхьысыжьыр

КъэлэпчъэIутэу Д. Ламзинар ешIэкIо анахь дэгъоу къыхахыгъ.

— Ламзинар, Мещеряковар, Красновар, Колодяжнаяр, Клименкэр тиешIакIохэм къахэзгъэщыхэ сшIоигъу, тафэраз, — къы­тиIуагъ Александр Реввэ. — ТиухъумакIохэр цыхьэшIэгъоу зэ­­ре­шIагъэхэм тигъэгушIуагъ, те­кIоныгъэр къыдэтхыгъ.

ЕшIэгъухэр

Суперлигэм хэт гандбол коман­дэхэр зэрешIагъэхэр зэтэгъапшэх.

«Ростов-Дон» — «Астраханочка» — 28:24, «Лада» — «Кубань» — 31:29, «Динамо» — «Луч» — 27:21, «Ставрополье» — «Уфа-Алиса» — 25:30.

ЧIыпIэхэр

Купэу «А»-р
1. ЦСКА — 28
2. «Ростов-Дон» — 26
3. «Лада» — 19
4. «Астраханочка» — 10
5. «Звезда» — 6
6. «Кубань» — 5.
Купэу «Б-р»
1. «Динамо» — 28
2. «Университет» — 19
3. «АГУ-Адыиф» — 14
4. «Ставрополье» — 14
5. «Луч» — 10
6. «Уфа-Алиса» — 7.
Мэзаем и 18-м «АГУ-Адыифыр» Ставрополь щешIэщт.