Зэнэкъокъум идышъэхэр

Я XXIV-рэ КIымэфэ Олим­пиадэ джэгунхэр мэзаем и 4-м къыщегъэжьагъэу Пекин щэкIох.

Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ дышъэ медали 4, тыжьынэу 6, джэрзэу 8 къыди­хыгъэх.


ЛыжэхэмкIэ зэIэпахырэ зэнэкъокъум (эстафетэм) тибзылъфыгъэхэм апэрэ чIыпIэр къыщыдахыгъ. Зэнэкъокъоу 4 х 5-м Юлия Ступак, Наталья Непреяевар, Татьяна Соринар, Вероника Степановар хэлэжьагъэх. Нэбгырэ пэпчъ километри 5 къыкIугъ.

Бзылъфыгъэхэм язэIукIэгъу кIэухым зыщыфэкIорэ уахътэм Вероника Степановар иIэпэIэсэныгъэкIэ къахэщыгъ. Икъулай къыз­фигъэфедэзэ, Iуашъхьэхэр, кIэйхэр къызэринэкIыгъэх. Апэ ишъи, тикомандэ текIо­ныгъэр къыфихьыгъ. Германием ихэшыпыкIыгъэ командэ нэгъэупIэпIэгъу 18-м на­хьыбэкIэ тибзылъфыгъэхэм ауж къинагъ. ЯтIонэрэ чIыпIэр Германием, ящэнэрэр Швецием къыдахыгъэх.

Зэнэкъокъоу 4х10-м тихъулъфыгъэ хэ­шыпыкIыгъэ командэ дышъэр къыщыдихыгъ. Спортсмен пэпчъ километри 10 лы­жэхэмкIэ къыкIугъ.

Сергей Устюговым зэнэкъокъум икIэух ухьазырыныгъэ дэгъу къыщигъэлъэгъуагъ. ЯтIонэрэ чIыпIэр къыдэзыхыгъэр Норвегием икоманд, зы такъикъым нахьыбэкIэ тихъулъфыгъэхэм ауж къинагъ. Францием джэрзыр фагъэшъошагъ.

ТихэшыпыкIыгъэ командэ хэтыгъэхэм ти­гуапэу ацIэхэр къетэIох: Денис Спицов, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Сергей Устюгов.
Илъэс 42-кIэ узэкIэIэбэжьмэ, США-м щыкIогъэ Олимпиадэм тихэгъэгу испорт­сменхэм зэIэпахырэ зэнэкъокъум ды-­
шъэр къыщыдахыгъагъ.

Олимпиадэ джэгунхэр мэзаем и 20-м Пекин щаухыщтых. Тиспортсменхэм ямедальхэм ахагъэхъонэу афэтэIо.