ЗэгурыIоныгъэм ишIуагъэхэр

«БАРС-РГЭУ» Ростов-на-Дону — «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — 76:85 (28:8, 16:32, 13:21, 19:24).
Мэзаем и 12-м Ростов-на-Дону щызэдешIагъэх.

«Динамо-МГТУ»: Чичайкин — 14, Суслов, Рябов, Александров — 18, Гапошин — 17, Чаленко, Каренин — 14, Сизов — 16, Кочнев —– 6.

ЕшIэгъум иапэрэ пычыгъо

28:8-у бысымхэм захьым, текIоныгъэр къыдахын алъэкIыщтэу гугъэщтыгъэх. «Динамо-МГТУ-м» иешIакIохэу баскетболым хэ­гъозагъэхэр нахь къахэщыгъэх. И. Александровыр, А. Гапошиныр кIэщакIо афэхъугъэх, ягъусэхэр зылъащагъэх.

— Опыт зиIэхэр ешIэгъум на­хьыбэрэ зэрэхэлэжьагъэхэм зы­къигъэшъыпкъэжьыгъ, — къыти­Iуагъ «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу, АР-м изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельни­ковым. — ТиешIакIохэр «БАРС-РГЭУ-м» хэтхэм анахь Iэ­пэIасэхэу сэлъытэ. ЗэгурыIоныгъэ ахэлъэу текIоныгъэм ти­спортсменхэр фэбэнагъэх.

ЯтIонэрэ зэIукIэгъур

«БАРС-РГЭУ» — «Динамо-
МГТУ» — 87:67 (31:11, 20:18, 19:23, 18:15).

Мэзаем и 13-м Ростов-на-Дону щешIагъэх.

«Динамо-МГТУ»: Чичайкин — 5, Суслов — 16, Рябов — 6, Воротников, Гапошин, Чаленко, Каренин — 12, Сизов — 24, Кочнев — 4.
«БАРС-РГЭУ-м» къыхэщыгъэ­хэр: Гусак — 7, Майга — 12.

«Динамо-МГТУ-м» изичэзыу зэIукIэгъухэу Мыекъуапэ щыри­Iэщтхэм дэгъоу зафигъэхьазы­рыным фэшI опыт зиIэхэм за­гъэпсэфыгъ, ныбжьыкIэхэр зэнэ­къокъум хэлэжьагъэх. Тикомандэ финалым хэфэнымкIэ иамал­хэм ахэхъуагъ. ЕшIэгъуи 4 Мые­къуапэ щыриIэщт. Къенэкъокъурэ командэхэр апэ итхэм аде­шIэщтых.

«Динамо-МГТУ-р» мэзаем и 22 — 23-м «Русичи» Курск Мые­къуапэ щыIукIэщт.
Хэт тыдэ щыIа?
1. «Тамбов» — 59
2. «Чеб.Ястребы» — 53
3. «Металлург» — 51
4. «Динао-МГТУ» — 49
5. «Русичи» — 48
6. «БАРС-РГЭУ» — 47
7. «ЧелБаскет» — 47
8. «Нефтехимик» — 41
9. «Динамо» Ст – 39
10. «Новомосковск» — 38
11. «МицуБаскет» — 35.