БэнапIэр ныбжьыкIэхэм языгъэсапI

ЯцIыкIугъом къыщегъэжьагъэу спорт бэнакIэхэм зафэзыгъэсэрэ кIалэхэм кIуачIэр апсыхьэ, якъулай хагъахъо. Сэнэхьатэу къыхахыщтым егупшысэхэзэ, щыIэныгъэм игъогу техьэх.

Адыгэ Республикэм самбэмкIэ испорт еджапIэ зыщызыгъэсэрэ ныбжьыкIэхэм тарихъым инэкIубгъохэр зэрагъашIэх. Дунаим самбэмкIэ гъогогъу 11 ды­шъэр къыщыдэзыхыгъэ Хьаса­нэкъо Мурат, дунаим пчъагъэрэ ичемпион хъугъэхэ Хьэпэе Арамбый, Владимир Гуриныр, спортым щыцIэрыIохэ Гостэкъо Хьу­мэр, Мэрэтыкъо Сахьид, дзю­дом­кIэ бэнакIохэу Владимир Нев­зоровым, Емыж Арамбый, Лъэцэр Хьазрэт, Мудрэнэ Бислъан, нэмыкIхэр зыщыбанэщтыгъэхэ алы­рэгъум непэрэ кIэлэцIыкIухэм зы­щагъасэ.

ЕгъэжьапIэм  илъэмыдж

— Лъагъом урыкIозэ гъогушхом утехьан зэрэплъэкIыщтыр, лъа­псэр зэрэбгъэпытэщтыр кIэлэ­еджакIохэм ятэгъашIэ, — къеIуатэ дунаим самбэмкIэ дышъэр къыщызыхьыгъэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Мэрэтыкъо Сахьидэ. — Адыгэмэ зэраIоу, «уиныбджэгъу уигъундж». Спортым нэIуасэ, ныбджэгъу щызэ­фэхъух. ЩыIэкIэ-псэукIэм нахь куоу зэрэ­хэтщэнхэм тыпылъэу кIэ­лэеджа­кIохэм Iоф адэтэшIэ.

Нахьыжъ лIэужхэм къакIугъэ гъогур щыIэныгъэм илъэмыдж зыфэхъухэрэ ныбжьыкIэхэм яIэпэIэсэныгъэ зэрэхагъахъорэм ти­гуапэу теплъыгъ. ШIыкIэ гъэшIэгъонхэр бэнакIохэм алырэгъум къыщагъэлъагъо ашIоигъу. Зым зыр къызышъхьапыредзы, ятIонэрэм кIуачIэр ыгъэфедэзэ къенэкъокъурэр алырэгъум тыредзэ.

— БэнэкIо цIэрыIохэр кIалэхэм къахэкIыщтэу тэгугъэ, — лъе­гъэкIуатэ зэдэгущыIэгъур Мэ­рэтыкъо Сахьидэ. — 2007-рэ илъэсым къэхъугъэ кIалэхэр арых бэнапIэм тетыхэр. Зэнэкъокъу ин­хэм ахэлэжьагъэ ахэтыгоп…

Къахэщых

Самбэм зыфэзыгъасэхэрэм яIэпэIэсэныгъэкIэ къахэщых КIэ­рэщэ Мурат, Валий Батыр, Геор­гий Колодкиныр, Къоджэшъэо Сэлым, фэшъхьафхэри.
Тренерхэу ГуIэтыжь Хъалидэ, Джарымэкъо Аслъан, Мэрэтыкъо Щамсэт, Теуцожь Алый, нэмыкIхэр нахь ныбжьыкIаIохэм япащэх. Нахьыжъхэр зыгъэсэрэ тренерхэр республикэм испорт щашIэх. Делэкъо Адамрэ Гъомлэшк Алыйрэ гъусэныгъэ зэдыряIэу къоджэ спортым щезы­гъэжьэгъэ кIалэхэр алырэгъум пытэу тырагъэуцох.

Хьакъуй Амир дунаим иныбжьыкIэхэм язэнэкъокъу дышъэр къыщыдихыгъ. Мэлгощ Адам, Тыгъужъ Тимур, Гъомлэшк Анзор, фэшъхьафхэм Урысыем иныбжьыкIэхэм язэIукIэгъухэм медальхэр къащахьыгъэх.

МэфэкIым фагъэхьы

— ТибэнакIохэм зэкIэ гъэхъа­гъэу ашIырэр Адыгеир къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм фагъэхьы, — къытиIуагъ Адыгэ Рес­публикэм самбэмкIэ испорт еджа­пIэ ипащэу, Урысыем спортымкIэ дунэе класс зиIэ имастерэу Делэкъо Адамэ. — ТиныбжьыкIэхэм Адыгеим итарихъ къафэтэIуатэ. Зэнэкъокъу­хэм ахэ­лажьэхэ зыхъукIэ, Адыгэ Республикэм ибыракъ агъэбыбатэ, ащ чIэтыхэу нэпэеплъ сурэт­хэр атырахых.

Делэкъо Адамэ, Мэрэтыкъо Сахьидэ тизэдэгущыIэгъу щы­хагъэунэфыкIыгъ Адыгэ Респуб­ликэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Правительствэм икъулыкъушIэхэм бэнэпIэ еджапIэр янэ­плъэгъу зэритыр. ГъэцэкIэжьын Iофыгъохэр зэшIуахыгъэх. ЕджэпIэ-зыгъэсапIэм итеплъэ бэкIэ нахь дахэ хъугъэ. Спорт шъуа­шэхэу тренерхэм, бэнакIохэм афащэфыгъэхэм республикэм ыцIэ атетхагъ, адыгэ быракъым исурэт атедзагъ.

ЕджапIэм лъэпкъ зэфэшъхьаф­хэм зыщагъасэ, зэгурыIоныгъэ ахэлъ. Ныбджэгъуныгъэу зэдыряIэр щыIэныгъэм щыпхыращы. Тренерхэр упчIэжьэгъу зэ­рэзэ­фэхъухэрэм Мэрэтыкъо Са­хьидэ мэхьэнэ ин реты. БэнакIо пэпчъ екIолIэкIэ хэхыгъэ фэ­пшIын фаеу елъытэ, ащ дакIоу, еджапIэм ишэн-хабзэхэр кIалэхэм дэгъоу зэрагъэшIэнхэр япшъэ­рылъэу щыт.

Къыблэ шъолъырым щыкIощт зэнэкъокъухэм бэнэкIо ныбжьыкIэхэм зафагъэхьазыры. Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм ехьылIэгъэ зэIукIэгъухэу Мые­къуапэ щызэхащэщтхэм ахэлэжьэщтых. Спортымрэ щыIэныгъэмрэ язэпхыныгъэхэр лъэхъаным зэрэщыпытэхэрэр зэнэкъо­къухэм къащагъэлъэгъощтых.