Неущырэ мафэр непэ къыщежьэ

Къалэу Шъачэ тапэкIэ зыфэдэщтым игене­ральнэ план игъэкIотыгъэу тегущыIэх.

Хабзэм иIофышIэхэр, специалистхэр, депутатхэр, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэхэр, къэлэ­дэсхэр ащ къыхэгущыIэх, яшIошI­хэр къыраIотыкIых. Унашъоу ашIыщтым чIыпIэрыс шапсы­гъэхэмкIэ мэхьанэшхо иI.

— Генпланэу дгъэхьазырырэм курортым илъэси 10 пчъа­гъэхэм социальнэ-экономическэ хэхъоныгъэу фэхъущтыр къы­гъэнэфэщт, — къыIуагъ къалэм имэрэу Алексей Копайгородскэм. — Къалэм зиушъом­бгъущт, псэуалъэхэр зытырашIы­хьащтхэ чIыгухэр зыдэщылъхэр цIыфхэм ядгъэшIэщт. Къэлэдэс­хэмкIи, зекIо къакIохэрэмкIи ар гупсэфынэу тыфай.

Къалэм имызакъоу, къуаджэ­хэм ащыпсэухэрэр зыгъэгумэкIырэ Iофыгъохэр щыIэх. Гущы­Iэм пае, ПсышIопэ районымкIэ цIыфхэм къапэблэгъэ къу­шъхьэ­хэр зэрэбгъэфедэнхэ плъэ­кIыщт шIыкIэр генпланым хагъахьэ ашIоигъу. Хьаджыкъо, Тхьагъа­пшъэ, ШэхэкIэй зэхахьэхэр ащы­кIуагъэх, генпланыр зыфэдэщтым тегущы­Iагъэх. Хьаджыкъохэр фаех яеджапIэхэр агъэкIэжьынхэу, спортивнэ зал афашIынэу, гъо­гухэм ягъэцэкIэжьын лъагъэ­кIотэнэу. КIэлэцIыкIу IыгъыпIэ, ФАП, зыгъэпсэфыпIэ площадкэ, культурэм и Унэ, парк зытырашIыхьащтхэ чIыгухэр гъэнэфэгъэнхэу кIэдэух.

ШэхэкIэй зыгъэIорышIэжьыпIэм ищыкIэгъэ псэуалъэхэу цIыфхэм агъэфедэхэрэм аха­гъахъо ашIоигъу уахътэм ди­штэрэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэрэ культурэм и Унэрэ. КIэлэ­егъа­джэхэм апае псэупIэхэр, еджапIэм истадион игъэпсын ящыкIэгъэ шъыпкъэх.

Шъачэ зызщиушъомбгъущт чIыгухэм ягъунапкъэхэр агъэ­нафэхэ зыхъукIэ, чIыпIэрыс шапсыгъэхэр зыщыпсэунхэ ыкIи лъэпкъыр зэсэгъэ хъызмэт зэ­фэшъхьафхэр зыщызэхащэнхэ чIыгу къафыхагъэкIынэу. Я 82-рэ федеральнэ законэу «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ» зыфиIорэм къызэрэдилъытэу, ахэм, адрэ лъэпкъ цIыкIухэм афэдэу хабзэм къаритыгъэ фитыныгъэ яI. Джащ фэдэу генпланым къыщыдалъытэ ашIоигъу псыIыгъыпIэхэм ягъунапкъэхэр, псыр къызщакIэорэ чIыпIэхэр нахь гъэнэфэгъэнхэр. МэкъумэщышIэ-фермерскэ хъыз­мэтшIапIэхэмрэ этнотуриз­мэр зыщызэхащэщтхэ чIыгу­хэмрэ генпланым къыщыгъэ­нэфэгъэнхэ фаеу къоджэдэс-
хэм алъытэ.

ЦIыфхэм яшIоигъоныгъэхэр, яшIошIхэр ыкIи ялъэIухэр зэкIэ зэрытхэгъэ тхылъ «Научно-исследовательский институт Перспективного Градостроительства» зыфиIоу Петербург дэтым испециалистхэм афагъэ-­хьыщт. Шъачэ игенеральнэ пла­нэу зэхагъэуцорэм ипроект хьазыр зыхъукIэ, мы илъэсыр имыкIызэ цIыфхэр ащ нэIуасэ фашIынхэу къагъэгугъэх.

Ныбэ Анзор.