Ясэнаущыгъэ къыщагъэлъагъо

«Урысые студенческэ марафон» зыфиIорэ ныбжьыкIэ фестивалыр мы мафэхэм хы ШIуцIэ Iушъом къыщызэIуахыгъ. Урысыем ишъолъыр зэфэшъхьафхэм къарыкIыгъэ ныбжьыкIэ нэбгырэ 500 фэдиз ащ къекIолIагъ.

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым истудентхэр Iофтхьабзэм хэлажьэх. Программэм къыдыхэлъытагъэу творческэ, спортивнэ ыкIи интеллектуальнэ зэнэкъокъухэм ахэр ахэлэжьэщтых. ТеннисымкIэ, стритболымкIэ, футболымкIэ зэнэкъокъущтых. Боди-арт зэнэкъокъоу «Русские узоры», къэшъонымкIэ зэнэкъо­къоу «Hip-Hop по версии FISAF», интеллектуальнэ джэгукIэу «IQ Марафон» ыкIи нэмыкIхэр афызэхащэх. Хабзэ зэрэхъу­гъэу, «Всероссийский кубок юмора» зыфиIорэми ныбжьыкIэхэр хэлэжьэщтых.

Илъэс къэс мыщ фэдэ фестиваль зэхащэ. Апшъэрэ еджапIэхэм ащеджэрэ студентхэм ясэнаущыгъэ къыщагъэлъэгъоным, лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ яшIэныгъэхэм ахагъэхъоным ар фэIорышIэ.

2014-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу студент ныбжьыкIэхэр зыщызэрэугъоирэ гупчэу ар щыт. Творческэ, спортивнэ ыкIи интеллектуальнэ программэхэр щыIэныгъэм щыпхыращых, мастер-классхэр афызэхащэх, лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ гъэ­хъэгъэшIухэр зиIэхэм нэIуасэ афашIых.