Нэбгырэ 450-рэ къыхэхъуагъ

Мэзаем и 9-м ипчэдыжь сыхьатыр 10-м ехъулIэу оперативнэ штабым къыIэкIэхьэгъэ къэбарымкIэ, Адыгеим зэпахырэ узхэмкIэ госпиталым нэ­бгырищымэ ящыIэныгъэ щызэпыугъ.

Зидунай зыхъожьыгъэ хъулъфыгъитIур Мыекъуапэ ыкIи зы бзылъфыгъэр Мыекъопэ районым щыщых. Лабораторнэ уплъэкIунхэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, мыхэм ушъхьагъоу афэхъугъэр зэпахырэ узэу COVID-19-р ары.

Зигугъу къэтшIыгъэ уахътэм ехъулIэу коронавирусыр Адыгеим щыпсэурэ нэбгырэ 34353-мэ къахагъэщыгъ.

Ахэм ащыщэу нэбгырэ 5405-мэ яIазэх (чэщ-зымафэм къыхэхъуагъэр нэбгырэ 450-рэ), хъужьыгъэр нэ­бгырэ 28105-рэ (чэщ-зымафэм хэхъуагъэр 295-рэ), зидунай зыхъожьыгъэр — 843-рэ (чэщ-зымафэм нэ­бгыри 3 хэхъуагъ).

Нэбгырэ 34353-р республикэм имуници­пальнэ псэупIэхэм атегощагъэу:

— Мыекъуапэ —14754-рэ;
— Тэхъутэмыкъое районыр — 5025-рэ;
— Мыекъопэ районыр — 4339-рэ;
— Красногвардейскэ районыр — 2161-рэ;
— Кощхьэблэ районыр — 2063-рэ;
— Джэджэ районыр — 1891-рэ;
— Теуцожь районыр — 1568-рэ;
— Адыгэкъалэ — 1339-рэ;
— Шэуджэн районыр — 1213-рэ.