Искусствэр, кIэлэцIыкIухэр

«Синдым» иапэрэ чIыпI

Творчествэм пылъ кIэлэцIыкIухэмрэ ныбжьы­кIэхэмрэ язэнэкъокъоу «Новые имена» зы­фиIорэр Урысыем щэкIо.

ПэшIорыгъэшъ зэIукIэгъухэр Ростов-на-Дону, Краснодар, фэшъхьаф къалэхэм ащызэхащагъэх.

Тэхъутэмыкъое районымкIэ Щынджые къоджэ культурэм и Унэ иансамблэу «Синдым» апэрэ чIыпIэр зэнэкъокъум къы­щыдихыгъ.

— Творческэ куп 48-рэ Краснодар щызэIукIагъ, — къыти­Iуагъ «Синдым» ихудожест­веннэ пащэу Шалэ Рустам. —Щынджые илъэпкъ ансамблэу «Синдым» «НыбжьыкIэ къа­шъор» къышIыгъ. Балл 50-м къыщымыкIэу ансамблэм къызэрихьыгъэр, адыгэ музыкальнэ искусствэр зэрэбаир кIэлэ­еджакIохэм къашъом къызэрэщагъэлъэгъуагъэр, нэмыкI лъэныкъохэр осэшIхэм къыдалъытагъэх. Тиансамблэ лауреат зэрэхъугъэм тигъэгушIуагъ.

Илъэси 5 — 13 зыныбжьхэр Щынджые иансамблэ щыуджыгъэх. Лъэпкъ къашъом, адыгэ шъуашэм ядэхагъэ хэгъэгу зэ­нэкъокъум къыщагъэлъэгъуагъ. Къашъом псэ къыпыбгъэкIэным, тамэ ептыным ямэхьанэ тикIэлэеджакIохэм дэгъоу къызэIуахыгъэу зэхэщакIохэм алъы­тагъ.

— Ны-тыхэм, культурэм и Унэ ипащэу Мэзыужьэкъо Саниет, зэкIэ IэпыIэгъу къытфэ­хъухэрэм «тхьашъуегъэпсэу» ятэIожьы. Ахэр зэрэтигъусэхэм ишIуагъэкIэ гъэхъагъэхэр тэшIых, — къытиIуагъ Шалэ Рустам. — Апэрэу лауреат ты­хъугъ.

ПэшIорыгъэшъ зэIукIэгъухэр аухыгъэх. 2022-рэ илъэсым, жъоныгъуакIэм Урысыем изэ­нэкъокъоу Владикавказ щыкIощтым хэлэжьэнэу «Синдым» фитыныгъэ къызэрэдихыгъэм фэшI тыфэгушIо, ищытхъуцIэхэм ахигъэхъонэу Тхьэм тыфелъэIу.

Сурэтхэм арытхэр: «Синдыр» хэгъэгум изэнэкъокъу хэлажьэ.

ЕплъыкIэхэр, зэфэхьысыжьхэр

Краснодар щыкIогъэ зэнэкъокъум изыфэгъэ­хьазырын кIэлэеджакIохэм янэ-ятэхэр чанэу хэлэжьагъэх.

— Зэхэщэн Iофыгъохэм, фэIо-фашIэхэм ягъэцэкIэн ты­дэлэжьагъ, — къыIуагъ ны-ты­хэм якомитет хэтэу Талъэкъо Аслъан. — КIэлэеджакIохэм лъэпкъ къашъохэр къызэра­шIырэр, тикъуаджэу Щынджые ыцIэкIэ Краснодар щызэхащэщт фестивалым зэрэхэлэжьэщтхэр тэри тшIогъэшIэгъоныгъ. Щынджые Адыгеим икъоджэ анахьыжъхэм ащыщ. Итарихъ тыкIэупчIэзэ макIэп зэдгъэшIагъэр. Ансамблэм «Синд» ыIоу цIэ зэрэфаусыгъэр тыгу рехьы.

Краснодар щыкIогъэ зэнэ­къокъум ны-тыхэр еплъыгъэх. Лъэпкъ ансамблэхэм «Синдыр» къазэрэхэщыгъэм ыгъэгушхуагъэх.

Талъэкъо Аслъан, ЕмтIылъ Рустам, Цуекъо Минсур, Батмэн Саидэ, Бэгугъэ Саидэ, нэмыкIхэу ны-тыхэм я Комитет хэтхэм зэралъытэрэмкIэ, кIэлэеджакIохэм адыгэ къашъор къашIызэ, республикэм ыцIэ лъагэу аIэтыгъ, лъэшэу афэразэх.

— Щынджые культурэм и Унэу дэтыр бэмышIэу агъэцэ­кIэ­жьыгъ. Ансамблэм ипащэу къуаджэм дгъэкIогъэ Шалэ Рустам лъэпкъ искусствэм гу-
кIэ хэщагъ. КIэлэцIыкIухэр зы­лъещэх. ТапэкIи Щынджые IэпыIэгъу тыфэхъущт. Къуаджэм культурэм, искусст­вэм яIофышIэ цIэрыIохэр къыдэкIыгъэх. Непэрэ ныбжьыкIэхэм сэнаущыгъэ зэрахэлъыр щыIэныгъэм къыщыхэщы, — къытиIуагъ Тэ­хъутэмыкъое рай­оным иадминистрацие культу­рэмкIэ и Гъэ­IорышIапIэ ипащэу, Адыгэ Рес­публикэм искусст­вэхэмкIэ изаслуженнэ Iофы­шIэшхоу Ацумыжъ Рустам.

Ансамблэу «Синдым» гъэ­хъагъэу ышIырэр Адыгеир къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм фегъэхьы.

Сахьидэкъо Нурбый.