Хэта Париж кIощтыр?

Хэгъэгум и Кубок атлетикэ онтэгъумкIэ къыдэхыгъэным фэ­гъэхьыгъэ зэнэкъокъур къалэу Орел щыкIуагъ.

Адыгэ Республикэм атлетикэ онтэгъумкIэ испорт еджапIэу Чыржьын Мухьарбый ыцIэ зыхьырэм зыщызыгъэсэрэ Дзэсэжъ Аслъан кг 67-м нэс къэзыщэчыхэрэм якуп хэтэу Урысыем ихъулъфыгъэхэм язэIукIэгъу хэлэжьагъ.

Кощхьаблэ щапIугъэ нарт батырым шIыкIэу рывокыр зегъэцакIэм кг 125-рэ къыIэтыгъ. Толчокым къыщиIэтыгъэр кг 150-рэ. ТIоштэгъукIэ кг 275-рэ ригъэкъугъ, ящэнэрэ чIыпIэр къыдихыгъ.

Урысыем спортымкIэ имастерэу Дзэсэжъ Аслъан иапэрэ тренерыр Сэнащэкъо Адам. Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт Дзэсэжъ Аслъан щеджэ. СпортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерхэу Сихъу Аслъанрэ Сихъу Рэмэзанрэ итренерых.

Республикэм атлетикэ онтэгъумкIэ испорт еджапIэу Чыржьын Мухьарбый ыцIэ зыхьырэм ипащэу Сихъу Рэмэзан зэнэкъокъу­хэр Орел зэрэщыкIуагъэхэм яплъыгъ, зэхэщэн Iофыгъохэм ахэлэжьагъ. Ащ зэрилъытэ­рэмкIэ, Дзэсэжъ Аслъан иIэпэIэсэныгъэ хигъэхъон ылъэкIыщт. КIуачIэр ыпсыхьанымкIэ амалышIухэр иIэх. Урысыем и Кубок фэбэнагъэхэм ащыщхэм Олимпиадэ джэгунхэу Париж щыкIощтхэм ахэлэжьэнхэу загъэ­хьазыры.