Налщык щыбэнагъэхэм тагъэгушIуагъ

Темыр Кавказым идзэ шъолъыр (СКВО) тхэ­квондомкIэ изэIухыгъэ зэнэ­къокъу Налщык щы­кIуагъ.

Адыгэ Республикэм испорт еджапIэу N 2-м зыщызыгъасэхэрэ ныбжьыкIэхэр зэIукIэгъухэм ахэ­лэжьагъэх. ЕджапIэм ипащэр Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ тренерэу Хъот Юныс.

Террорым, экстремизмэм апэшIуекIонхэм афэгъэхьыгъэ зэнэ­къо­къум тибэнакIохэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыщыда­хыгъэх.

Даур Къадырбэч, кг 87-рэ, Кристина Левишевам, кг 68-рэм къехъу, апэрэ чIыпIэхэр къыда­хыгъэх. Кристина Дюбинам, кг 73-рэ, ятIонэрэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ.

Алексей Лупетэ, кг 73-рэ, Эрик Агиенкэм, кг 68-рэ, Ка­риякос Заимидис, кг 55-рэ, ящэнэрэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх.

Адыгэ Республикэм испорт еджапIэу N 2-м итренерэу Василий Есиным тхэквондом ныбжьыкIэхэр фегъасэх. ЩыIэныгъэм лъэпкъ шэн-хабзэхэр щызэра­хьанхэм мэхьанэшхо реты. Тиспорт­сменхэр шъолъырхэм къарыкIыгъэ бэнакIохэм нэIуасэ афэхъугъэх, спортым, пIуныгъэм афэгъэхьыгъэ хъугъэ-шIагъэхэм атегущыIагъэх.