Апэ ишъыгъэхэм ащыщ

Кушъхьэфэчъэ спортымкIэ дунэе зэIукIэгъухэу
Тыр­куем щыкIуагъэхэм Урысыем щыщхэр ахэлэжьа­гъэх.

Километри 126,6-рэ хъурэ гъогум спортсменхэр щызэнэкъокъугъэх. Апэрэ чIыпIэр Норвегием щапIугъэ Торд Гудместад къыдихыгъ. Италием испортсменэу Энрико Занончелло ятIонэрэ чIыпIэр ыхьыгъ.

Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтхэм ащыщэу зэнэкъокъум анахь чанэу хэлэжьагъэр СтIашъу Мамыр. Адлер щыIэгъэ егъэджэн-зыгъэсэн зэIукIэгъухэм М. СтIашъур ахэлэ­жьагъ, иIэпэIэсэныгъэ хигъэхъуагъ. Тыркуем щыкIогъэ зэIукIэгъухэм нарт шъаом я 4-рэ чIыпIэр къащыдихыгъ, тренерыр Анатолий Лелюк.

Хэгъэгум ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтхэу Александр Смирновым я 16-рэ, Сергей Ростовцевым я 27-рэ, Роман Майкиным я 38-рэ, Владислав Куликовым я 47-рэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх.

Адыгеим испортсмен анахь дэ­гъуи 10-у 2021-рэ илъэсым къыха­хыгъэхэм СтIашъу Мамыр зэу ащыщ. Зичэзыу дунэе зэIукIэгъухэм ишъып­къэу зафегъэхьазыры.