Щытхъоу яIэм хагъэхъощт

Хэгъэгум кушъхьэфэчъэ спортымкIэ игупчэхэм Адыгэ Республикэр ащыщ зэрэхъугъэм тегъэгушIо.

Адыгеим кушъхьэфэчъэ спортымкIэ испорт еджапIэ ипащэу, АР-м кушъхьэфэчъэ спортымкIэ и Федерацие итхьаматэу Анатолий Лелюк къытиIуагъ Урысыем изэнэкъокъу зэфэшъхьафхэр тиреспубликэ зэрэщыкIощтхэр.

Гъэтхэпэ мазэм Урысыем изэ­нэкъокъу Адыгеим имыжъо гъогухэм ащызэхащэщт.

Мэлылъфэгъу мазэм Урысыем изэнэкъокъу Адыгэ Республикэм щыкIощт. Урысыем иныбжьыкIэхэм язэIукIэгъухэр шъолъырым имыжъо гъогухэм ащыкIощтых.

Урысыем и Кубок къыдэхы­гъэным фэгъэхьыгъэ зэнэкъо­къур трекым щызэхащэщт. Хэгъэгум ибзылъфыгъэхэр ащ хэлэжьэщтых. Мэлылъфэгъум и 10 — 13-м зэIукIэгъухэр щыIэщтых.

— 2022-рэ илъэсым тиIэщт зэнэкъокъухэм гъэхъагъэу ащытшIырэр Адыгеир къэралыгъо гъэ­псыкIэ иIэу зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэтэгъэхьых, — зэдэгущыIэгъур лъегъэкIуатэ Анатолий Лелюк. — Тиспортсменхэм зэIукIэгъухэм зафагъэхьазыры. Егъэджэн зэхахьэхэр Тыркуем щыряIагъэх. Джырэ уахътэ Адлер щыIэхэу яIэпэIэсэныгъэ хагъахъо.

Адыгэ Республикэм ихэшыпыкIыгъэ ныбжьыкIэ командэ хэтых Анастасия Могилевскаяр, Екатерина Комогоровар, Роман Сидовыр, Владислав Смирновыр.

Адыгеим испортсмен анахь дэгъухэу СтIашъу Мамыр, Александр Евтушенкэр, Гюнель Мехти­евар, Алена Рыцевар хэгъэгу ыкIи дунэе зэIукIэгъухэм ахэлажьэхэу бэрэ къыхэкIы. Медальхэр тапэ­кIи тиспортсменхэм къызэрэдахыщтхэм щэч хэлъэп.