Пекин щыкIощт

Я XXIV-рэ Олимпиадэ кIымэфэ джэгунхэр мэзаем и 4-м Китаим икъалэу Пекин къыщызэIуахыщтых.

Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хагъэхьэгъэ спортсменхэм ацIэхэр хэгъэгум ОлимпиадэмкIэ икомитет къыриIуагъ.

Спортсмен 212-рэ Олимпиадэм хэлэжьэщт – бзылъфыгъи 103-рэ, хъулъфыгъи 109-рэ.

Урысыем икIыщт купыр 461-рэ мэхъу – ахэр тренерых, фэIо-фашIэхэр агъэцакIэх, пащэх, ОлимпиадэмкIэ комитетым, ФМБА-м хэтых.

Спорт лъэпкъхэр

ХоккеимкIэ хъулъфыгъэ, бзылъфыгъэ командэхэр нэбгырэ 48-рэ мэхъух. ФристайлымкIэ, лъэрычъэ спортымкIэ, биатлонымкIэ, лыжэ­хэмкIэ, керлингымкIэ, шорт-трекымкIэ, нэмыкIхэмкIэ зэнэкъокъу­щтых.

Медальхэм якъыдэхын

Анахьыбэу медальхэр къы­зыщахьынхэ алъэкIыщтыр лъэрычъэ спортыр ары – 14. ЛыжэхэмкIэ зэнэкъокъум – 12, фристайлым – 11, шорт-трекым – 9, къушъхьэ лыжнэ спортым – 7. ХоккеимкIэ медали 2 ныIэп къыдахын алъэкIыщтыр.

Хэлэжьэщтхэр

БиатлонымкIэ Кристина Резцовар, Ульяна Нигматуллинар, Александр Логиновыр; бобслеимкIэ Надежда Сергеевар, Ростислав Гайтюкевич; лъэрычъэ спортымкIэ Ангелина Голиковар, Артем Арефьевыр, Руслан Мурашовыр; фристайлымкIэ Максим Буровыр, Есения Пантюховар; хоккеимкIэ Дарья Гредзен, Мария Сорокинар, Иван Федотовыр, нэмыкIхэри хэлэжьэщтых.

ПэшIорыгъэшъэу спортым иIофышIэхэм къызэрэтаIуагъэмкIэ, Адыгеим щыщ тиспортсменхэм ахэтэп.

Зэнэкъокъухэм ахэлэ­жьэщтхэм гъэхъагъэ ашIы­нэу афэтэIо.