Гъэсэныгъэ тедзэ арагъэгъотыщт

Шъолъыр проектэу «Успех каждого ребенка» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу 2022-рэ илъэсым ыкIэм нэс гъэсэныгъэм иучреждениехэм агъэцэкIэн фэе пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр яIэх.

Мы илъэсым ыкIэм нэс илъэси 5-м къыщегъэжьагъэу 18-м нэс зыныбжь нэбгырэ мин 57-мэ гъэсэныгъэ тедзэ арагъэгъотыщт, ар зэкIэмкIи процент 75-м ехъу. Ащ къыхэкIыкIэ гъэсэныгъэм иучреждениехэм лъэныкъо зэфэшъхьафхэм япхыгъэ чIыпIэ 1993-рэ къащызэIуахыщт. КIэлэцIыкIу мин 12-м ехъу «Кванториум», «Полярис-Адыгея» ыкIи «IT-клуб» зыфиIорэ гупчэхэм, джащ фэдэу еджэпIэ кванто­риумым гъэсэныгъэ тедзэ ащарагъэгъотыщт. Проект­хэу «Проектория», «Билет в будущее» зыфиIохэрэм я 5 — 11-рэ классхэм ащеджэхэрэр ахэлэжьэщтых.

— Гъэсэныгъэ тедзэм исистемэ хэхъоныгъэхэр ешIых, аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ технологиехэр егъэфедэх, ащ дакIоу чIыпIакIэхэр къызэIуа­хых. Къуа­джэхэм ыкIи къэлэ цIыкIухэм ащеджэхэрэ кIэлэеджакIохэр физкультурэм ыкIи спортым пыщагъэ хъунхэм фэшI псэуалъэхэм яматериальнэ-техническэ базэ агъэкIэжьы, — къыща­Iуагъ АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ.

(Тикорр.).