Мэзаем къыздихьыгъэ зэхъокIыныгъэхэр

Джыри зэ къахэхъощт

Мыр зыфэгъэхьыгъэр пенсиехэр ары.


СтрахованиемкIэ пенсиехэм проценти 5,9-рэ къахэхъуагъэу илъэсыкIэу къихьагъэм ищылэ мазэ и 1-м къыщегъэжьагъэу къаты. Илъэс къэс ащ тетэу пенсиехэр индексацие шIыгъэнхэм кIэщакIо фэхъугъэр УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр ары. Джыри, инфляциер проценти 8,4-кIэ зэрэдэкIоягъэр къыдилъытэзэ, проценти 8,6-кIэ къаIэтынхэу Правительствэм унашъо къыфишIыгъ. Проценти 5,9-у къахэхъуагъэм нэмыкIэу джыри проценти 2,7-кIэ къаIэты­гъэхэу мэзэе мазэм и 1-м къы­щыублагъэу пенсиехэр къатых.

Ны мылъкуми индексациер нэсыгъ

Ны мылъкум фэгъэхьыгъэ программэм къыдэлъытэгъэ ахъщэри индексацие ашIыгъ.

Ащ фэгъэхьыгъэ унашъом тыгъуасэ къыщегъэжьагъэу кIуа­чIэ иI. Джы апэрэ сабыир къыз­фэхъугъэхэм сомэ 503237-рэ къаратыщт, ятIонэрэм пае агъэ­нэфагъэр сомэ 665009-м на­гъэсыгъ.

Зэрыпсэун ылъэкIыщтыр къагъэнэным…

УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр кIэщакIо фэхъугъэу цIыфым чIыфэу телъыр хьыкум приставхэм заштэжьыкIэ, зэрыпсэун ылъэкIыщт ахъщэ анахь макIэу агъэнэфагъэм фэдиз къыфагъэнэным фэгъэхьыгъэ гъэтэ­рэзыжьынхэр УФ-м и Гражданскэ кодекси, «Исполнительнэ производствэм» фэгъэхьыгъэ федеральнэ хэбзэгъэуцугъэми афашIыгъэх.

Мэзаем и 1-м ахэм кIуачIэ яIэ хъугъэ.

ЧIыфэр зытелъым ащ пае лъэIу тхылъ хьыкум приставхэм аритынэу ары ныIэп ищыкIагъэр.

ПсэупIэм изытет агъэнэфэн фае Фэтэрыбэу зэхэт унэм псэупIэ къыщи­щэфынэу гухэлъ зышIыгъэхэр ары мыр зищыкIагъэр.

Хэбзэ къулыкъухэмрэ чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэхэмрэ зыгъэцэкIэн фаер. Фэтэрыбэу зэхэт унэу жъы хъугъэм изытет, ар бгъэкIэжьын фаемэ, хьауми Iупхыжьыпэнэу тефэмэ, Рос­реестрэм агъахьын фае. Ащ щытхыгъэр ЕГРН-м макIо.

ЦIыфым псэупIэ къыщэфынэу ыуж зихьэкIэ ыгу рихьыгъэ фэ­тэрым изытет къэзыушыхьа­тырэ тхылъыр реестрэм къыхэхыгъэу къаригъэгъахьын фит. Джащыгъум псэупIэм изытет нафэ къыфэхъущт.

Мыщ фэгъэхьыгъэ зэхъокIыныгъэу законым фашIыгъэхэми мэзэе мазэу къихьагъэм кIуачIэ иIэ хъугъэ.

Тыкъэзыуцухьэрэ дунаим икъэухъумэн

ХъызмэтшIапIэу ты­къэзыуцухьэрэ дунаир къэзыушIоирэ пыдзафэ­хэр къэзытIупщыхэрэм афэгъэхьыгъ мы шэп­хъакIэр.

Пыдзафэу къытIупщырэм ду­наир зэриушIоирэр зыфэдизыр къэзгъэлъагъорэ системэр зымыгъэуцугъэхэм е гу­жъуагъэу зыгъэуцугъэхэм джы тазыр арагъэтыщт. Пэщэ Iэна­тIэм Iутхэм апае агъэнэфагъэр сомэ мин 40-м нэсы, юридическэ лицэхэм сомэ мин 200 атыщт.

Джащ фэдэу системэр шапхъэхэм адиштэу амыгъэуцу­гъэми е тыкъэзыуцухьэрэ дунаир зэриушIоирэр икъу фэдизэу къымыгъэлъагъорэми мы тазырхэр атынхэ фаеу хъущт.

Мыхэри ахъщэкIэ пщынэщтых

Шъон пытэхэр е ту­ты­ныр «маркировкэ» имы­Iэу къэзытIупщырэ хъыз­мэтшIапIэхэм тазыр зэратыщтым фэ­гъэхьы­гъэ закоными ­мэзаем и 1-м кIуачIэ иIэ хъугъэ.

«Маркировкэ» имыIэу мыхэр зезыщэхэрэми ащ фэдэ пшъэ­дэкIыжь ахьыщт.

Юридическэ лицэхэм ащ пае атыщт тазырыр сомэ мин 500-м нэсы.

Зыгъэхьазырыгъэр
ХЪУТ Нэфсэт.