Москва ифилармоние зэлъашIэ

Москва и Къэралыгъо академическэ филармоние илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ пчыхьэзэхахьэхэр Урысыем ишъолъырхэм ащызэхащэх.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние и Къэралыгъо симфоническэ оркестрэ иконцерт Москва и Къэралыгъо академическэ филармоние июбилей ехьылIагъэу щытыгъ. Пчыхьэзэхахьэр лектор-музыковедэу Ирина Ибрагимовам зэрищагъ.

Москва и Къэралыгъо академическэ филармоние дунаим щызэлъашIэ. Ащ концерт къэтыпIи 9 иI, илъэс къэс концерт 3000-м нахьыбэ филармонием щэкIо.

1921-рэ илъэсым хэгъэгум гъэсэныгъэмкIэ инаркомэу А. В. Луначарскэр кIэщакIо фэхъуи, культурэм и Унэшхо къызэIуахыгъагъ. Апэрэ концертыр 1922-рэ илъэсым, щылэ мазэм и 22-м Москва иконсерваторие и Залышхо щыкIуагъ. А уахътэм къыщегъэжьагъэу дунаим имузыкант цIэрыIохэм, симфоническэ купхэм концертхэр къыщатых.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние щыкIогъэ пчыхьэзэхахьэм дунэе классикэм хэхьэгъэ произведениехэр щыIугъэх. Л. Бетховен ия 7-рэ симфониекIэ зэхахьэр къызэIуахыгъ. Дирижерыр Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артистэу Аркадий Хуснияров. Симфоническэ оркестрэм ихудожественнэ пащэр Урысыем, Къэбэртэе-Бэлъ­къарым язаслуженнэ артистэу Темыркъэнэ Петр.

Дунаим щызэлъашIэхэрэ композитор­хэу М. Глинкэ, А. Лядовым, А. Скрябиным, С. Рахманиновым, П. Чайковскэм аусыгъэ произведениехэр оркестрэм къыригъэIуагъэх.

Искусствэр зыгу рихьыхэу залым чIэсхэм артистхэм яIэпэIэсэныгъэ уасэ фашIыгъ, бэрэ Iэгу афытеуагъэх. Дирижерэу Аркадий Хуснияровым зэхахьэм хэлэжьагъэхэм «тхьашъуегъэпсэу» къа­риIожьыгъ, зичэзыу концертхэм яплъын­хэу республикэ филармонием къыригъэб­лэгъагъэх.