Ю. Кочневыр, П. Сизовыр къахэщыгъэх

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – «Тамбов» Тамбов хэку – 86:84 (25:22, 16:31, 25:24, 27:27).
Щылэ мазэм и 25-м Адыгэ Республикэм испорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх.

«Динамо-МГТУ»: Чичайкин – 12, Суслов – 1, Рябов – 8, Гапошин – 5, Чаленко – 10, Каренин – 11, Милютин – 5, Сизов – 28, Кочнев – 6.
«Тамбовым» къыхэщыгъэхэр: Матвеев – 17, Бобровских – 15.

Суперлигэм ия 2-рэ куп щыкIорэ зэнэкъокъум хэлэжьэрэ баскетбол командэхэм язэIукIэгъу гъэшIэгъонэу Мыекъуапэ щы­кIуагъ. Зэнэкъокъум ия 2-рэ едзыгъо «Тамбовым» 31:16-у зехьым, ешIэгъум текIоныгъэр къыщыдихыщтэу гугъэщтыгъ. Зэнэкъокъур аухынымкIэ такъикъи 10 къызэнэм, 77:67-у «Тамбовыр» «Динамо-МГТУ-м» ыпэ итыгъ.

В. Чичайкиным тазыркIэ хъагъэм Iэгуаор зэ редзэ. П. Сизовым очкоуищ дзыгъор дэгъоу егъэцакIэ – 82:82, къэнагъэр такъикъи 2. «Тамбовыр» ыпэкIэ къилъи, Бобровскэм пчъагъэм хигъэхъуагъ – 82 – 84.

«Тамбовыр» текIоныгъэм нахь пэблагъ, таблом уахътэр зэрэкIорэр къегъэлъагъо: 39:14. Ю. Кочневым хъагъэм Iэгуаор редзэ – 84:84. Хэта зыхьыщтыр? КомандитIури мэгугъэ, Iэгуаом ешIакIохэр лъэбанэх. Аужырэ такъикъыр кIозэ Павел Сизовым ухъумакIохэр ыгъэплъэхъугъэх, нэгъэупIэпIэгъуи 2 къэнагъэу хъагъэм Iэгуаор ридзагъ – 86:84.

ХьакIэхэм Iэгуаор аIыгъ, ар щынагъо. «Тамбовыр» ыпэкIэ къилъынэу игъо ифагъ. Михаил Малейко гуIэм хэтэу очкоуи 3 дзыгъор ыгъэцэкIагъ. «Динамо- МГТУ-м» инасып къыхьи, Iэгуаор хъурджанэм ифагъэп, пчъагъэр 86:84-у Адыгеим икомандэ текIоныгъэр къыдихыгъ.

– Нахь ныбжьыкIаIохэу тикомандэ хэтхэр дэгъоу ешIагъэх, текIоныгъэм икъыдэхын яIахь халъхьагъ, – къытиIуагъ «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельниковым.

ТиешIэкIо ныбжьыкIэхэу Д. Сус­ловыр, Ю. Рябовыр, Д. Ча­ленкэр псынкIэу гупшысэхэзэ, хэкIыпIэшIухэр къагъотыгъэх. Опыт зиIэхэм ягъусэхэу текIоныгъэм фэбанэхэзэ тагъэгушIуагъ. Тамбов хэкум иешIакIохэм текIоныгъэм екIурэ гъогур аIэкIэкIыгъ, хэкIыпIэхэм икъоу алъыхъугъэхэп. Аужырэ такъикъхэм хъагъэм Iэгуаор радзэн алъэкIыгъэп. «Дина­мо-МГТУ-м» зэрэпэуцущт шIыкIэ­хэр къафэгъотыгъэп.

ЯтIонэрэ зэIукIэгъур

«Динамо-МГТУ» – «Тамбов» – 78:96 (21:26, 20:24, 15:24, 22:22).
Щылэ мазэм и 26-м Мыекъуа­пэ щызэдешIагъэх.

«Динамо-МГТУ»: Чичайкин – 19, Суслов – 2, Рябов – 2, Воротников – 4, Гапошин, Чаленко – 4, Каренин – 15, Милютин – 8, НатIэкъу – 5, Сизов – 15, Кочнев – 4.

«Тамбовым» къыхэщыгъэхэр: Баландин – 30, Бобровских – 15.

ЯтIонэрэ ешIэгъур хьакIэхэм зэрахьыщтыр зэнэкъокъум къыгъэлъэгъуагъ. «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу А. Синельниковым нахь ныбжьыкIаIохэр зэIукIэгъум хигъэлэжьагъэх – спортым зыщапсыхьаным фэшI. НатIэкъо Мэдин очкоуи 5 къызэрихьыгъэм тигъэгушIуагъ. Егъэ­жьапIэу ышIыгъэм хигъэхъонэу фэтэIо.

ЧIыпIэхэр

1. «Тамбов» – 47
2. «Металлург» – 45
3. «Чеб.Ястребы» – 42
4. «Русичи» – 41
5. «Динамо-МГТУ» – 39
6. БАРС-РГЭУ» – 37
7. «ЧелБаскет» – 37
8. «Нефтехимик» – 36
9. «Новомосковск» – 34
10. «Динамо» Ст – 33
11. «МицуБаскет» – 29.
Командэхэм ешIэгъоу яIагъэр зэфэдизэп.

Щылэ мазэм и 29 – 30-м «Динамо-МГТУ-р» «МицуБаскет» Липецк Мыекъуапэ щыIукIэщт.