ЩыIэныгъэм дештэ, ашIогъэшIэгъон

Мыекъуапэ икIэлэцIыкIу модельнэ тхылъеджапIэ зэIукIэгъу гъэшIэгъонхэр зэхещэх.

Ижъырэ къалэу Рим ехьылIэгъэ къэбархэр Мыекъуапэ игурыт еджапIэу N 11-м иятIонэрэ классэу «Б-м» исхэм къафаIотагъ.

Лъэпкъ проектэу «Культурэм» хэхьэрэ Iофтхьабзэм ишIуагъэкIэ Италием икъалэу Рим итарихъ кIэлэцIыкIухэм нахьышIоу ашIэ хъугъэ. Тарихъым, культурэм, спортым, нэмыкIхэм зэхэщакIохэр IупкIэу къатегущыIагъэх.

— Iэмэ-псымэхэр агъэфедэхэзэ джэгукIэу къагъэлъэгъуагъэ­хэр, хъугъэ-шIагъэхэм яхьылIагъэхэр кIэлэцIыкIухэм ашIогъэшIэгъоныгъэх, — къыIуагъ ублэпIэ классым икIэлэегъаджэу Ла­риса Беленкэм.

Пэсэрэ Рим Италием имыза­къоу, дунаим зэрэщашIэрэм Алина Жуковар къытегущыIагъ.

Къалэм имодельнэ тхылъ­еджапIэ ипащэу Анна Епатко изэфэ­хьысыжьхэм къащыхигъэщыгъ кIэлэцIыкIухэм яшIэныгъэ зэрэхагъахъорэр. КIэлэеджа­кIохэм джырэ уахътэ ашIогъэ­шIэгъонэу зэхахырэр бэрэ агу илъыщт.

Къэралыгъохэр зыщыпсэурэ чIыпIэхэр сурэтхэмкIэ зэхахьэм къыщагъэлъэгъуагъэх. Хэгъэгу пэпчъ икъэралыгъо гъунапкъэхэр гъэнэфагъэх. Глобусым кIэлэ­еджакIохэр еплъыхэзэ, къэралыгъохэм япсэупIэхэм защагъэгъозагъ.

Модельнэ тхылъеджапIэр лъэ­хъаным диштэу техникэ хэхыгъэм­кIэ зэтегъэпсыхьагъ. КIэлэеджа­кIохэм дунаим еплъыкIэу фыряIэм хагъэхъонымкIэ тхылъеджапIэр IэпыIэгъу афэхъу.