Шапхъэр зыукъохэрэм алъыплъэщтых

2021-рэ илъэсым Адыгэ Республикэм игъогухэм хъугъэ-шIэгъэ 428-рэ къатехъухьагъ, ахэм нэбгырэ 91-рэ ахэкIодагъ, 495-мэ шъобжхэр атещагъэхэ хъугъэ.

ГъогурыкIоныр щы­нэгъончъэным, гъогу­хэм къатехъухьэрэ хъугъэ-шIагъэхэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэным фэшI щылэ мазэм и 27-м къыщегъэжьагъэу мэзаем и 6-м нэс «Щынэгъончъэным ибгырыпх» зыфиIорэ Iофтхьабзэр Адыгэ Республикэм щэкIо.

ПэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэр окIофэ, къэралыгъо автоинспекцием икъулы­къушIэхэм гъогурыкIоным ишапхъэхэр зыукъохэрэр, щынэгъончъэным ибгы­рыпх зымыгъэфедэхэрэр къыхагъэщыщтых, ахэм пшъэдэкIыжь арагъэхьыщт.

Гъогу-патруль къулыкъум иIофышIэхэм пшъэрылъ шъхьаIэу яIэр гъогухэм къатехъухьэрэ хъугъэ-шIэгъэ тхьамыкIа­гъохэр нахь макIэ шIыгъэныр, во­ди­тельхэми лъэсрыкIохэми гъогум Iадэб къы­щызхагъэфэныр, гъогурыкIо ным ишапхъэхэр амыукъонхэр ары.

АР-м гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ икъэралыгъо автоинспекцие икъулыкъушIэхэр гъогум тетхэм зэкIэми къяджэ хъугъэ-шIагъэхэр къэмыгъэхъугъэным фэшI шапхъэхэр амыукъонхэу, сакъыныгъэ къызхагъэфэнэу.

ОБДПС-м иротэу N1-м
икомандирэу Т. К. ЛIыунай.