Тарихъым къыхэнэгъэ тхьамыкIагъу

Хэгъэгу зэошхом илъэхъан щыIэгъэ Ленинград иблокадэ егъашIи тарихъым хэкIокIэщтэп. Илъэс къэс щылэ мазэм и 27-м ар хагъэунэфыкIы. Фашистхэм къадзыхьэгъэ къалэр мэфэ 872-рэ тидзэкIолIхэм, мамыр цIыфхэм къаухъумагъ. 2022-рэ илъэсым Ленинград блокадэр зэрэтырахыжьыгъэр илъэс 78-рэ мэхъу.

Мы мафэм ехъулIэу Урысыем зыкъэ­у­хъумэжьынымкIэ и Министерствэ исайт «Мы – ленинградской армии солдаты, Бессмертный ленинградский гарнизон» зыфиIорэ Iофтхьабзэр щызэхащагъ. Хэгъэгу зэошхом илъэхъан Ленинград икъэухъумэнкIэ лIыгъэу зэрахьагъэр къизыIотыкIхэрэр сайтым къырагъахьэх.

Фашист техакIохэм къадзыхьэгъэгъэ къалэу Ленинград щылэ мазэм и 27-м шъхьафит ашIыжьыгъагъ. ЗэолIхэм лIы­хъужъныгъэу зэрахьагъэм и Мафэу тикъэралыгъо ар илъэс къэс щыхагъэу­нэфыкIы, хэкIодагъэхэм яшIэжь агъэ­лъапIэ.

Джащ фэдэу мы хъугъэ-шIэгъэ тхьамыкIагъом ишIэжь фэгъэхьыгъэ Iоф­тхьабзэу «Блокаднэ хьалыгъу» зыфиIорэр илъэс къэс тикъэралыгъо щызэхащэ. Хабзэ зэрэхъугъэу Адыгеири ащ чанэу хэлажьэ. А.С. Пушкиным ыцIэ зыхьырэ Урыс къэралыгъо драматическэ театрэм иартистхэр шIэжь Iофтхьабзэу «Блокаднэ хьалыгъу» зыфиIорэм хэлэжьагъэх. Хъугъэ шIагъэм итарихъ фэгъэхьыгъэ къэбархэр, блокаднэ хьалыгъум фэгъэ­хьыгъэ усэхэр социальнэ сетьхэм къарагъэхьащтых. Джащ фэдэу Евгений Шварц ипьесэ къыхэхыгъэ пычыгъоу Ю. Галушко ыгъэуцугъэ спектаклэу «Одна ночь» зыфиIорэр къагъэлъагъо. Ащ нэмыкIэу гурыт еджапIэхэм Iоф­тхьабзэхэр ащызэхащэх. Блокаднэ хьалыгъум фэгъэхьыгъэ видео техыгъэ­хэр къафагъэлъагъох. А лъэхъаным хьалыгъу къыдэзыгъэкIыщтыгъэ заводхэм Iоф зэрашIэщтыгъэр, ар зыхашIыкIыщтыгъэр, хьалыгъу бзыгъэ такъырэу грамми 125-рэ нахь мыхъущтыгъэм а охътэ анахь къиным цIыфхэр фалIэхэу зэрежэщтыгъэхэр, ащ апсэ къызэригъэнагъэр, непи хьалыгъур бгъэлъэпIэн, уфэсакъэу зепхьан зэрэфаер кIэлэеджакIохэм къа­фаIотагъ. Анахьэу ашIогъэшIэгъоныгъэр Таня Савичевам икъэбар — пшъэшъэ­жъыем ытхыгъэ дневникыр Хэгъэгу зэошхом итамыгъэхэм ащыщ хъугъэ.

Мэфэ 872-рэ Ленинград къэдзыхьагъэу нэмыцмэ аIыгъыгъ. Нэбгырэ миллион 1,5-рэ фэдизмэ ядунай ахъожьыгъ, ахэм ащыщэу процент 97-р гъаблэмрэ чъыIэмрэ арылIыкIыгъэх. Хьалыгъу грамми 125-у къаратыщтыгъэр ары зыщыгугъыщтыгъэхэр.

ДЕЛЭКЪО Анет.