Пшъашъэхэм ямедалитф

Анапэ дзюдомкIэ щыкIогъэ зэнэкъокъум 2005 — 2007-рэ илъэсхэм къэхъугъэ пшъашъэхэр хэлэжьагъэх.

Шъачэ, Новороссийскэ, ТIуапсэ, Анапэ, Адыгеим, нэмыкIхэм дзюдомкIэ ябэнакIохэр алырэгъум щызэнэкъокъугъэх.

— Урысыем изаслуженнэ тренерэу, Анапэ самбэмрэ дзюдомрэкIэ и Федерацие ипащэу Кирилл Асланиди зэнэкъокъур фэгъэхьыгъагъ, — къытиIуагъ Адыгэ Респуб­ликэм дзюдомкIэ испорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм ипащэу, Адыгэ Рес­публикэм дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаIэу Бастэ Сэлым. — Ти­бэнэкIуи 5-мэ хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къызэрахьыгъэхэм тигъэгушIуагъ.

— Дарья Голосовиновам, кг 57-рэ, тренерхэр Мерэм Саидэрэ Беданыкъо Байзэтрэ, апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Адыгэ Рес­публикэм изаслуженнэ тренерэу Нэпсэу Бислъан ыгъэсэрэ Камила Дзагаловам, кг 48-рэ, апэрэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ.

Мария Лодневам, кг 70-рэ, купэу зыхэтым ятIонэрэ чIыпIэр къыщихьыгъ. Урысыем изаслуженнэ тренерэу Беданыкъо Байзэтрэ Адыгеим ибзылъфыгъэ хэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаIэу Мерэм Саидэрэ Мария Лодневар агъасэ. Виктория Пылевам, кг 70-м къехъу, ящэнэрэ чIыпIэр къы­хьыгъ. Тренерхэр Мерэм Саидэрэ Беда­ныкъо Байзэтрэ.

София Лаптевам кг 52-рэ, ящэнэрэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ. Спорт унагъом щыпсэурэ тренерэу Хьакурынэ Ларисэ ыгъэ­сэрэ С. Лаптевам, нэмыкI бэнакIохэу зыцIэ къетIуагъэхэм зичэзыу зэIукIэгъухэм зафагъэхьазыры. Краснодар краимрэ Адыгэ Республикэмрэ язэпхыныгъэхэр спортым щагъэпытэнхэм хэлажьэх.