УхэлэжьэнкIэ хъопсагъо

Республикэм футболымкIэ изэнэкъокъу спортым иветеранхэр хэлажьэх.

Зичэзыу зэIукIэгъухэм якIэу­­х­хэр зэтэгъапшэх.

«Умалат» — «Молзавод» — 1:2, ВНГ — «Картонтара-Джокер» — 3:2, «Звезда» — «Фыщт» — 1:0.
Команди 6 зэнэкъокъу. Апэрэ чIыпIи 3-р зыIыгъхэр: ВНГ, «Звезда», «Молзавод».

ВНГ-м икъэлэпчъэIутэу Бгъанэ Аскэр цыхьэшIэгъоу ешIэ. Мэщ­фэшIу Руслъанрэ УдыкIэко Аскэррэ «Фыщтым» хэтых. «Молзаводым» иешIакIох ХъуакIо Къэп­лъан, Хьабэхъу Рустем, Сергей Пастернак, Айтэчыкъо Руслъан.

ЗыцIэ къетIуагъэхэр, зэкI пIоми хъунэу, Мыекъопэ «Зэкъошны­гъэм» нахьыпэкIэ щешIэщтыгъэх.

— Зэнэкъокъухэр дэгъоу зэхащэх, уяплъынкIи, уахэлэжьэнкIи гъэшъэгъоных, — къыIуагъ Сергей Пастернак.

ЯтIонэрэ купыр

Хьакурынэхьаблэ, Джаджэ, Тульскэм якомандэхэр, районхэм къарыкIыхэзэ зэIукIэгъухэм ахэлажьэх. «Спортмастер-2-р», «Спортмастер-3-р», «Сириусыр», «Тульскэр», «Космосыр», «Делотехникэр» якупхэм ахэтхэу финалым хэфэнхэм фэбанэх.

МэфэкIым фытырагъэпсыхьэ

Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ нэры­лъэгъу IэпыIэгъухэр стадионэу «Юностым» щагъэпсых. Командэхэр ешIапIэм къихьанхэм ыпэкIэ зыгъэхьазырыпIэу яIэм дэжь Ады­геим июбилей фэгъэхьыгъэ нэ­рылъэгъу IэпыIэгъур лъэгъуп­хъэу къыщэлъагъо. Республикэм ыцIэ адыгабзэкIи, урысыбзэкIи тетхагъэх, пчъагъэу 100-м къе­шIэкIы­гъэх. ЕшIапIэр зэгъэфа­гъэшъ, ущызэнэкъокъункIэ хъопсагъо.

Адыгэ Республикэм футболымкIэ икIымэфэ зэIукIэгъухэр лъэ­кIуатэх, гъэтхапэм аухыщтых.