Зы къекIокIыгъор аухыгъ

Адыгэ Республикэм футболымкIэ икIымэфэ зэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэм язичэзыу ешIэгъухэр шэмбэтым, тхьаумафэм стадионэу «Юностым» щыкIуагъэх.

Апшъэрэ купым хэт командэхэм апэрэ къекIокIыгъор аухыгъ.


ЕшIэгъухэр

«Спортмастер» — «Креатив» — 4:2, «Урожай» — «Ошъутен» — 4:1, «Картонтара-СШОР» — «Кавказ» — 1:3.

«Спортмастерым» иешIакIохэу А. Пыщтыкъэм, В. Сухотериным, Р. ХъуакIом, А. Чугуновым зыры­зэ «Креативым» икъэлапчъэ Iэгуаор дадзагъ.

«Креативым» иешIэкIо ныбжьыкIэу Тумэ ТIахьир иIэпэIэсэныгъэкIи, зэIукIэгъум спорт шапхъэхэр зэрэщигъэцакIэхэрэмкIи къахэщыгъ. КъеIункIыхэу ешIапIэм тырадзэу, шапхъэхэр аукъохэзэ Iэгуаор IэкIахэу пчъагъэрэ къы­хэкIыгъ. Нарт шъаор дысэу зыми пэуцужьыгъэп, плъыр-стырым хэтэу гущыIэкIэ мыхъун ариIуагъэп. ЕшIапIэм Iэгуаор икIыгъэу ылъэгъумэ, «Спортмастерым» хэтхэм къафихьыжьэу пчъагъэрэ тлъэгъугъэ. ТIахьир гъогогъуи 2 «Спортмастерым» икъэлапчъэ Iэгуаор дидзагъ. ЗэIукIэгъур кIэухым факIозэ, пчъагъэр 4:1-у щытыгъ. Тумэ ТIахьир метрэ 20 фэдизкIэ зыпэчыжьэ къэлапчъэм ошIэ-дэмышIэу лъэшэу дэуагъ. Къэлапчъэм пэблагъэу щытхэм ащыщ, къэлэпчъэIутым Iэгуаор къагъэуцун амылъэкIэу хъагъэм ифагъ. Аферым, ТIахьир! Узыхэт командэр, футболым еплъыхэрэр бгъэгушIуагъэх.

«Урожаир» дэгъоу ешIагъ. Н. Скуридиным, Д. Жолобовым, Н. Бондиным, Ю. Волчановскэм зырызэ «Ошъутенэм» икъэлапчъэ Iэгуаор дадзагъ. «Ошъутенэм» иешIакIоу Щыко Руслъан метрэ 18 фэдизкIэ зыпэчыжьэ къэлап­чъэм Iэгуаор дахэу дидзагъ, къэ­лэпчъэIутэу Алексей Саяпиным Iэгуаом зылъидзыгъ, ау къызэкIидзэжьынэу игъо ифагъэп.

«Кавказым» иапэрэ текIоныгъэ зэнэкъокъум къыщыдихыгъ. Ащ­къо­нэм, ХъокIоным зырызэ хъагъэм Iэгуаор дадзагъ.

— Апэрэ къекIокIыгъор командэхэм аухыгъ, — къытиIуагъ зэнэкъокъум исудья шъхьаIэ игуадзэу Пэнэшъу Мыхьамодэ. — «Урожаим» текIоныгъэр къыди­хыщтэу плъытэ хъущт, ау ятIонэрэ ыкIи ящэнэрэ чIыпIэхэр зыхьыщтхэр джыри къэшIэгъуае. ЯтIо­нэрэ къекIокIыгъори гъэшIэгъонэу кIощт. Спортыр зыгу рихьыхэрэр зэIукIэгъухэм яплъынхэу стадионэу «Юностым» къетэгъэбла­гъэх.

ЧIыпIэхэр

1. «Урожай» — 18
2. «Спортмастер» — 12
3. «Ошъутен» — 10
4. ФОК — 9
5. «Креатив» — 8
6. «Кавказ» — 3.
7. «Картонтара» — 1.
Я 8-рэ зэIукIэгъухэр
30.01
«Креатив» — «Урожай»
«Кавказ» — ФОК
«Картонтара-СШОР» — «Спортмастер».
Апэрэ зэIукIэгъур сыхьатыр 11-м аублэщт.

Сурэтым итыр: Тумэ ТIахьир ухъумакIохэм аIэкIэкIы.