Зэлъэпкъэгъу батырхэм ямедальхэр

Нижегород хэкум икъалэу Кстово самбэмкIэ щыкIогъэ зэнэкъокъум илъэс 24-м нэс зыныбжь ныбжьыкIэхэр хэлэжьагъэх.

Урысыем ишъолъыр 40-мэ ябэнэкIо 300-м нахьыбэ алырэгъум щызэIукIагъ. Адыгэ Респуб­ликэм самбэмкIэ испорт еджапIэ зыщызыгъэсэрэ

Гъомлэшк Ан­зор килограмм 58-м нэс къэзыщэчыхэрэм янэкъокъугъ, ятIонэрэ чIыпIэр къыдихыгъ.

Нэчэрэзые щапIугъэ нарт ­шъаор Адыгэ къэралыгъо университетым и Мыекъопэ къэралыгъо гуманитарнэ-техническэ колледж щеджэ. Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Гъомлэшк Алыйрэ спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Делэкъо Адамрэ бэнэкIо ныбжьыкIэм итренерых.

— Гъомлэшк Анзор илъэс 18-м ит, илъэс 24-м нэс зыныбжьхэм ябэныгъ, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм самбэмкIэ испорт еджапIэ ипащэу Делэкъо Адамэ. — Анзор сэнаущыгъэ хэлъ. Блэ­кIыгъэ илъэсым хэгъэгум изэIукIэгъухэм ящэнэрэ чIыпIэр къащыдихыгъ, мыгъэ тыжьыныр къы­хьыгъ. Батыр ныбжьыкIэм имедальхэм ахигъэхъоным зафегъэ­хьазыры.

Кстово щыкIогъэ зэнэкъокъум тиспортсменэу Вардкез Акопян, кг 100-м къехъу, ящэнэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ. Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Хьакурынэ Дамир ипащэу В. Акопян самбэмкIи, дзюдомкIи мэбанэ.

Гъомлэшк Анзор зыхэтыгъэ купым бэнэкIо IэпэIасэхэр щызэнэкъокъугъэх. Апэрэ чIыпIэр Шъхьащэфыжь щыщ тилъэпкъэгъу нарт батырэу, спортым щыцIэ­рыIоу ЛIышэ Хьарунэ къыди­хыгъ. Адыгэ Республикэм иза­служеннэ тренерэу Псэунэ Мурат ащ ипащ.

Адыгэ лъэпкъым ищытхъу спортышхом щызыIэтыхэрэм тафэгушIо, ягъэхъагъэхэм ахагъэхъо­нэу афэтэIо.

Сурэтым итхэр: кг 58-рэ къэзыщэчыхэрэм якуп медальхэр къыщыдэзыхыгъэхэр.