Учреждениехэм язэтегъэпсыхьан

Республикэм исхэр медицинэ учреждениехэм язытет зэримы­гъэразэхэрэм фэгъэхьыгъэ тхьаусыхэ тхылъхэр Адыгеим шъо­лъыр гъэIорышIэнымкIэ и Гупчэ иIофышIэхэм къаIокIэх.

Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ Iутхэр медицинэ учреждениехэм ягъэ­псынкIэ е ягъэцэкIэжьынкIэ гухэлъэу яIэхэмкIэ къыддэгощагъэх.

Амбулаториехэмрэ поликлиникэхэмрэ Адыгеим щыгъэкIэжьыгъэнхэм пае сомэ миллион 260-м ехъу гъэрекIо къыхагъэкIыгъагъ. Урысыем и Президент пшъэрылъ зэра­фишIыгъэм тетэу ащ тегъэ­псыхьэгъэ программэр шъо­лъырхэм къащыхахыгъ. 2021-рэ илъэсым къыщегъэжьа­гъэу 2025-рэ илъэсым нэс поликлиникэхэр, фельдшер-мамыку IэзапIэхэр, амбулаториехэр агъэпсынхэу ыкIи агъэ­кIэжьынхэу, оборудованиякIэр, автотранспортыр къащэфынэу рахъухьэ.

Программэм диштэу гъэ­рекIо IэзэпIи 3 агъэпсыгъ. ГущыIэм пае, сомэ миллион 25-рэ зыпэIухьэгъэ амбулаториер къуаджэу Блащэпсынэ щашIыгъ. Къуаджэм дэс нэ­бгырэ мини 3-мэ пэублэ ме­дикэ-санитар IэпыIэгъур мыщ щарагъэгъотыщт. Гъу­нэгъу псэупIэхэм адэсхэри амбулаторием къэкIонхэ, те­рапевтым, педиатрэм, ца­шIэм зафагъэзэн алъэкIыщт.
Фельдшер-мамыку IэзапIэу селоу Еленовскэм дашIыхьагъэм сомэ миллиони 5,9-рэ пэIухьагъ. IэзэпIэжъыр джырэ шапхъэхэр адиштэжьыщты­гъэп, Джэджэ район гупчэ сымэджэщым хэхьэрэ кIэлэцIыкIу поликлиническэ отделением бэшIагъэ зырагъэу­шъом­бгъу зашIоигъуагъэр. Амбулаторнэ отделениякIэу квадрат метрэ 424-рэ зэлъы­зыубытыщтым иврач-педиатр­хэр педиатрическэ участки 6-мэ афэгъэзэгъэщтых.

Сомэ миллион 1840-рэ зы­тефэщт поликлиникэм ишIын 2021-рэ илъэсым Мые­къуапэ имикрорайонэу «Восходым» щырагъэжьагъ. Квадрат метрэ мини 4 фэдиз ащ зэлъиубытыщт. Джырэ шапхъэхэм атетэу а поликлиникэр агъэпсыщт. Терапевтхэми, нэмыкI специалистхэми якабинетхэр, ла­бораторнэ диагностикэр ыкIи нэмыкIхэр ащ хэтыщтых. ИлъэситIукIэ ар Мыекъуапэ щагъэпсын ямурад.

Красногвардейскэ район гупчэ сымэджэщым ихирургическэ, итерапевтическэ от­делениехэм, Шэуджэн рай­он гупчэ сымэджэщым иполиклиникэ гъэрекIо гъэцэ­кIэжьын IофшIэнхэр игъэкIотыгъэу ащыкIуагъэх. ПстэумкIи сомэ миллион 58,2-рэ ахэм атефагъ.

«Амбулаториехэмрэ поликлиникэхэмрэ мэхьанэу яIэм уасэ фэшIыгъуай. Ипсауныгъэ къызызэIыхьэкIэ апэу цIыфыр ахэр ары зэуалIэрэр. ЦIыф­хэм азыныкъо нахьыбэр къы­зыхырагъэубытэрэ пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэр ахэм ащызэрахьэх, сымаджэхэм щяIазэх. ЦIыфхэм япсауныгъэ нахьыбэрэмкIэ къызыщызэтырагъэнэжьырэр медицинэ гупчэшхохэр арэп, поликлиникэхэмрэ амбулаториехэмрэ яIахьэу ащ хашIыхьэрэр на­хьыб. Джащ елъытыгъэу мыщ фэдэ IэзапIэхэм ягъэкIэжьын мэхьанэшхо иI», — къыIуагъ псауныгъэм икъэухъумэнкIэ министрэм иапэрэ гуадзэу Максим Коробко.

Пэублэ IэпыIэгъу языгъэгъотырэ медицинэ учреждениехэм илъэси 5 горэкIэ зэхъокIыныгъэшхохэр афэ­хъущтхэ фэдэу къаIо. Гущы­Iэм пае, поселкэу Инэм поликлиникэ, поселкэу Друж­бэм амбулаторие мыгъэ аща­гъэпсэу аублэщт. Къутырэу Гавердовскэм дэт фельдшер-мамыку IэзэпIэжъым ычIыпIэкIэ 2023-рэ илъэсым амбулаториякIэ агъэпсыщт. Мыекъопэ къэлэ поликлини­кэу Чкаловым иурам тетым 2024-рэ илъэсым, урамэу Первомайскэм тет къэлэ по­ликлиникэм 2025-рэ илъэсхэм гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр арашIылIэщтых.