Процент 70-м нэсэу ушъагъэх

Тикъэралыгъо ипащэ коронавирусым пэуцужьыгъэнымкIэ ищыкIэгъэ амалхэр зехьэгъэнхэм епхыгъэу пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр къыгъэу­цугъэх.

— Анахь шъхьаIэр сымэ­джэщхэр кислородыр, нэгуихъо­хэр ыкIи нэмыкI ухъумэн амал­хэр къыдэзыгъэкIыхэрэр мыщ фэхьазырынхэр ары. ЯтIонэ­рэмкIэ — тестхэр нахьыбэ шIыгъэнхэр, — къыIуагъ Владимир Путиным.

Оперативнэ штабым къызэритыгъэмкIэ, медицинэ организации 3-мэ къащызэIуахыгъэ госпитальхэм гъолъыпIэ чIыпIэ 900 ачIэт. Щылэ мазэм и 18-м ехъулIэу ахэр процент 69,89-м нэсэу ушъагъэх. Реанимационнэ отделением нэ­бгыри 7-мэ ащяIазэх, ИВЛ ап­паратымкIэ нэбгыритIумэ жьы къащэ.

Шапхъэхэм адиштэу госпитальхэр зэтегъэпсыхьагъэх: чIыпIэ 671-мэ медицинэ кислородыр, ахэм ащыщэу 94-мэ ИВЛ аппаратыр ящэлIагъ.

Пандемиер къызежьэгъэ лъэ­хъаным щыублагъэу зэпахырэ узэу коронавирусыр нэбгы­рэ 28450-мэ къахагъэщыгъэу ­атхыгъ. Мы уахътэм ехъулIэу нэбгырэ 625-мэ — сымэджэщым, амбулаторнэ шIыкIэкIэ — 2846-мэ яIазэх. Нэбгырэ 792-мэ ядунай ахъожьыгъ.