Программэр зэрэпхыращырэр

Зихэхъогъухэр, ныбжьыкIэхэр культурэм иучреждениехэм Iофтхьа­бзэу ащыкIохэрэм яплъынхэ амал яIэным пае къэралыгъор адеIэным кIэщакIо фэхъугъэр УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр ары.

Къэралыгъо программэу «Пуш­кинская карта» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу сомэ минищ зэрылъ картэхэр ахэм блэкIыгъэ илъэсым къаратыгъэх. АщкIэ ахэр концертхэм, спектаклэхэм, къэгъэлъэгъон зэфэшъхьафхэм ачIэхьанхэ амал яIэ хъугъэ.

Программэр зэрэпхыращы­рэм Президентыр джырэблагъэ къыщигъэгъозагъ УФ-м культурэмкIэ иминистрэу Ольга Лю­бимовам. НыбжьыкIэхэу картэр зыгъэфедэн амал зиIэ­хэм ямызакъоу, культурэм иуч­реждениехэми ар къызэра­шъхьапэрэр къыхигъэщыгъ, къэралыгъом ипащэ зэрэфэразэхэм къыкIигъэтхъыгъ.

АР-м культурэмкIэ и Министерствэ къызэрэщаIуагъэмкIэ, къэбар жъугъэм иамалхэр, интернет нэкIубгъохэр агъэфе­дэзэ программэм къыдыхэ­лъы­тэгъэ картэр нахьыбэу агъэ­федэшъуным ыуж итых. Концертхэр, спектаклэхэр къоджэ псэупIэхэм ащызэхащэнхэ гу­хэлъ яI. Ащ псэупIэ кой администрациехэри къыхагъэла­жьэзэ, «Пушкинскэ картэмкIэ» билетхэр ащэфын амал зэрэщыIэр ныбжьыкIэхэм алъагъэ­Iэсы. Iофтхьабзэр зэрэщыIэщтым фэгъэхьыгъэ мэкъэгъэIу­хэми ар атетхагъ.

«Пушкинскэ картэм» фэгъэ­хьыгъэ программэм илъэс 14 — 22-рэ зыныбжьхэр хэлэжьэнхэ алъэкIыщт. 2021-рэ илъэсым ащ ахъщэу пылъыр сомэ минищыгъэмэ, 2022 — 2023-м сомэ минитф къашIыгъ.