ЕшIэгъуитф — текIоныгъитф

Краснодар краим футболымкIэ икIымэфэ зэ­Iухыгъэ зэнэкъокъу СШОР-МГГТК-р хэлажьэ.

Мыкъуапэ икомандэу СШОР­-МГГТК-м итренерхэу ХьакIэцIыкIу Руслъанрэ Батырбый Рус­лъанрэ ешIакIохэм япащэх. Краснодар краим икIымэфэ зэIукIэгъу­хэм командэ 24-рэ ащызэнэ­къокъу. Купи 4-у ахэр гощыгъэх.

СШОР-МГГТК-м зэIукIэгъуи 5-ми текIоныгъэр къащыдихыгъ. «Спартак» 3:2-у, «Бочкари» зыфиIорэм 2:1-у, «Кубань-2005-м» 2:0-у, АФ «Кубань-2005-м» 6:1-у, краим футболымкIэ и Академие икомандэ 3:1-у атекIуагъ.

— Мыекъопэ «Зэкъошныгъэм» иешIэкIо ныбжьыкIэхэу Гъыщ ТIа­хьир, Хьасанэкъо Амир, Де­лэкъо Мурат, Данил Антоненкэр, Шъхьэлэхъо Амир тикомандэ хэ­тых, — къеIуатэ тренер шъхьаIэу ХьакIэцIыкIу Руслъан. ЗэкIэми тафэраз, зэнэкъокъум щысэшIу къыщагъэлъагъо. Хьаса­нэкъо Амир гъогогъуи 7, Делэкъо Муратрэ Шъхьэлэхъо Амиррэ щырыщэ, Гъыщ ТIахьиррэ Данил Антоненкэмрэ зэрызэ къэлапчъэм Iэгуаор дадзагъ, — къы­тиIуагъ ХьакIэцIыкIу Руслъан.

Роман Алоян, Максим Фомен­кэр, ХьакIэцIыкIу Тамерлан, Тао Амир, Бэгъушъэ ТIахьир, Щыщэ Масхьуд, Едыдж Тамерлан, Мэщ­лIэкъо Марат Мыекъуапэ, Хьакурынэхьаблэ, Кощхьаблэ, нэ­мыкIхэм ащыщых. Т. Едыджым щэгъогогъо хъагъэм Iэгуаор дидзагъ.

Адыгеим икомандэ зэнэкъо­къум ешIэкIэ гъэшIэгъон къы­щигъэлъагъоу бэмэ алъытэ. ПэшIорыгъэшъ зэIукIэгъухэм ауж медальхэм афэбэнэн зылъэкIыщтхэр къэнэфагъэх, ахэр команди 8 мэхъух. СШОР-МГГТК-р апэ ишъыгъэхэм ащыщ. Шэмбэтым щыIэщт зэIукIэгъухэм тиешIа­кIо­хэм яIэпэIэсэныгъэ къащагъэ­лъэгъощт.

— Адыгэ Республикэм фут­болымкIэ испорт еджапIэ ипащэу Хьабэхъу Рустем, ащ игуа­дзэу Пэнэшъу Мыхьамодэ лъэшэу тафэраз, гъэзетымкIи «тхьа­шъуегъэпсэу» ясIожьы сшIоигъу, — игупшысэхэм тащегъэгъуазэ ХьакIэцIыкIу Руслъан. — Ти­командэ хэт кIалэхэм зэгурыIоныгъэ ахэлъ, шэн-хабзэхэр щы­Iэныгъэм щызэрахьэх, сэнэхьат зэрагъэгъотынэу еджэх.

ХьакIэцIыкIу Руслъан Хьакурынэхьаблэ щапIугъ. Мыекъопэ футбол клубэу «Зэкъошныгъэм», Краснодар краим икомандэхэм илъэсыбэрэ ащешIагъ, къэлэп­чъэIутэу зэнэкъокъухэм ахэлэ­жьагъ. Спортыр шIу зыщалъэгъурэ унагъом щагъэсагъ. Непэ пэщэныгъэ зыдызэрихьэрэ кIалэхэм щысэшIу афэхъу.

— Спортым гъэхъагъэу щытшIырэр къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэтэгъэхьы, — къытиIуагъ ХьакIэцIыкIу Руслъан.

СШОР-МГГТК-р щылэ мазэм ­ и 22-м ЮМР-м Краснодар щыIукIэщт.