Евгений Лебедевым министрэм ипшъэрылъхэр ыгъэцэкIэщтых

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зыкIэтхэгъэ уна­шъом диштэу АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэ ипшъэ­рылъхэр Евгений Лебедевым ыгъэцэкIэщтых.

Лебедев Евгений Константин ыкъом гъэсэныгъэу иIэр хьисапымкIэ кIэлэегъадж, 2003-рэ илъэсым Адыгэ къэралыгъо университетыр къыухыгъ. ­Адыгэ республикэ гимназием информатикэр ащаригъэхьыщтыгъ, джащ фэдэу гъэсэныгъэм иучреждениехэм IэнэтIэ зэфэ­шъхьафхэм аIутыгъ. ИнформатикэмкIэ ГИА-м хэлажьэхэрэм яджэуапхэр уплъэкIугъэнхэм фэгъэзэгъэ предметнэ комиссием илъэсищрэ пэщэныгъэ дызэрихьагъ. Республикэ зэнэ­къокъоу «2018-рэ илъэсым икIэлэегъэджэ анахь дэгъу» зыфиIорэм текIоныгъэр къы­щыдихыгъ. Гъэсэныгъэм исис­темэ илъэс 20-м ехъурэ щы­лэжьагъ, мы аужырэ илъэситIум Адыгеим гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэ иапэ­рэ гуадзэу Iоф ышIагъ.

Адыгеим гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэ иапэ­рэ гуадзэу агъэнэфагъэр Пэрэныкъо Сусанн ары, ыпэкIэ Министерствэм ипащэ игуа­дзэу ащ Iоф ышIагъ.

Адыгеим гъэсэныгъэмрэ шIэ­ныгъэмрэкIэ иминистрэ игуадзэ хъугъэ Артем Журавель, ар АР-м икъэралыгъо учреждениеу «Гъэсэныгъэм исистемэ икъэралыгъо аттестационнэ къулыкъу» зыфиIорэм ипэщагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ Адыгеим гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэм­рэкIэ и Министерствэ ипэща­кIэхэм тыгъуасэ аIукIагъ, пшъэ­рылъ шъхьаIэхэр афигъэнэфагъэх. Шъолъырым ипащэ анахьэу ынаIэ зытыридзагъэр лъэпкъ проектхэм, къэралыгъо программэхэм къадыхэлъытэгъэ Iоф­тхьабзэхэр, УФ-м и Президентэу Владимир Путиным ипшъэ­рылъхэр шIуагъэ къытэу гъэцэ­кIэгъэнхэр ары.

— Къэралыгъом ипащэу Владимир Путиныр кIэщакIо зы­фэхъугъэ программэхэм ягъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу еджапIэхэм игъэкIотыгъэ гъэцэ­кIэ­жьынхэр ащэкIох, ащкIэ рес­публикэм иучреждении 8 джыри зэтедгъэпсыхьанэу дгъэнэфагъэ. Ащ нэмыкIэу, чIыпIэхэм хэхъоныгъэ ашIыным ипро­г­рам­мэ епхыгъэу еджэпIитIу дгъэцэ­кIэжьынэу итхъухьагъ.

А Iоф­шIэныр зэрэлъыкIуатэрэм пытагъэ хэлъэу тылъып­лъэн фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

КIэлэеджакIохэм шIэныгъэу арагъэгъотыхэрэм ахагъэхъоныр пшъэрылъ шъхьаIэхэм зэращыщыр республикэм ипащэ къы­Iуагъ. Мы лъэныкъомкIэ бэ къа­дэхъугъэр ыкIи IофшIэныр къызэтеуцо хъущтэп. АщкIэ Ми­нистерствэми амалышIухэр Iэ­кIэлъых.

Джащ фэдэу еджапIэхэм ащаратырэ шхыныгъохэм язытет уплъэкIугъэным, сэнаущыгъэ зыхэлъ кIэлэцIыкIухэм IэпыIэгъу афэхъугъэным япхыгъэ Iофыгъохэм анаIэ тыра­гъэтынэу Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъ къафишIыгъ.

ЗэIукIэгъум хэлэжьэгъэ АР-м и Премьер-министрэ ипшъэ­рылъхэр зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур рэзэныгъэ гущы­IэхэмкIэ республикэм ипащэ зыкъыфигъэзагъ. КъумпIыл Мурат гъэсэныгъэм сыдигъуи ынаIэ зэрэтетыр ащ хигъэу­нэфыкIыгъ, профильнэ Министерствэм щагъэнэфэгъэ командэм опытэу ыкIи шIэныгъэу Iэ­кIэлъым ишIуагъэкIэ пшъэ­рылъхэр шIуагъэ къытэу зэшIо­хыгъэхэ зэрэхъущтым ицыхьэ зэрэтелъыр къыIуагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу