ГъэцэкIэжьынхэр лъагъэкIуатэх

Лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ гъогухэр» зыфи­Iо­рэр яплIэнэрэ илъэс хъугъэу къэралыгъом щагъэца­кIэ.

Мыщ къыдыхэлъытэгъэ Iоф­тхьабзэхэр анахь дэгъоу зэ­шIозыхырэ шъолъырхэм Адыгеир ащыщ. БлэкIыгъэ илъэсым мы лъэныкъомкIэ республикэм Iофышхо ышIагъ, 2022-рэ илъэсым къыдыхэ­лъытэгъэ IофшIэнхэм ащыщ­хэр ыпэ итэу ыгъэцэкIагъэх. Джы 2023-рэ илъэсымкIэ гу­хэлъэу щыIэхэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэнхэм фежьагъ.

Къэралыгъо учреждениеу «Адыгеяавтодорым» къызэритырэмкIэ, 2023-рэ илъэсым иплан къыдыхэлъытэгъэ псэолъэ 23-мэ ягъэцэ­кIэжьын фежьэщтых, гъогу­хэм якIыхьагъэ километрэ 58,345-рэ мэхъу, атефэщтыр сомэ миллион 650-рэ фэдиз.

Мыекъуапэ иавтомобиль гъогу Iахьи 9-мэ гъэцэкIэ­жьын­хэр ащыкIощтых, якIы­хьагъэ километрэ 15,4-м ехъу, пэшIорыгъэшъэу къызэралъы­тагъэмкIэ, IофшIэнхэм сомэ миллион 217,38-рэ атефэщт.

2022-рэ илъэсым Яблоновскэ къэлэ псэупIэм ипсэо­лъи 2 зэтырагъэпсыхьащт. Гъогу­хэм якIыхьагъэ километри 2,25-рэ мэхъу. Урамхэу Ши­рокэм, Титовым ыкIи Фрунзе ацIэ зыхьыхэрэм ягъогу­хэр гъэцэкIэжьыгъэнхэм сомэ миллиони 104,36-рэ пэIуагъэ­хьащт. Асфальтыр зэрэзэбла­хъущтым да­кIоу, къэзыгъэнэфырэ пкъыгъохэр, гъогу тамыгъэхэр атырагъэуцощтых, лъэсрыкIо гъогухэр, нэмыкI­хэр ашIыщтых.