Уголовнэ пшъэдэкIыжь арагъэхьыщт

УФ-м и Уголовнэ ыкIи процессуальнэ кодексхэм гъогурыкIоныр щынэгъончъэным ылъэныкъокIэ гъэтэрэзыжьынхэу афашIыгъэхэм кIуачIэ яIэ хъугъэ.

ГъогурыкIоным ишапхъэхэр зыукъуагъэу административнэ пшъэдэкIыжь зытыралъхьагъэм ыкIи транспорт амалыр ыгъэIорышIэнымкIэ фитыныгъэр зыIахыгъэм фэгъэхьыгъэ статья Уголовнэ кодексым хагъэхъуагъ.

2022-рэ илъэсым щылэ мазэм и 10-м Федеральнэ законэу N 458-ФЗ-м хагъэхъогъэ статьяу 264.2-м кIуачIэ иIэ хъугъэ. Ар зыфэгъэхьыгъэр шапхъэхэм ашIокIэу псынкIэу зекIохэрэр, ыпэкIэ къикIырэ автомобилым игъогу лъэныкъо зэрэтехьагъэм къыхэкIыкIэ транспорт амалыр зэрифэнымкIэ фитыныгъэр зыIахыгъэхэр ары. Мы хэбзэукъоныгъэхэм ащыщ горэ (икIэ­рыкIэу зэрычъэрэм илъэшыгъэ километрэ 60-м ригъэхъугъэми, имылъэныкъо техьагъэми) зэрэзэрихьагъэм тетэу водителым уголовнэ пшъэдэ­кIыжь рагъэхьыщт. Мы хэбзэукъоныгъэхэр полицием икъулыкъушIэ къыхигъэщыгъэмэ ары статьям кIуачIэ иIэ зыхъурэр.

Зигугъу къэтшIырэ статьям ия 2-рэ Iахь апэрэмкIэ хьапс зытелъыгъэхэм афэгъэхьыгъ. Анахь пшъэдэкIыжь иныр апэрэ IахьымкIэ – илъэситIу хьапс, ятIонэрэмкIэ – илъэсищым нэс.

УФ-м и УК истатьяу 264.2-м къыдыхэ­лъытэгъэ бзэджэшIагъэхэм язэхэфын дознавательхэм апшъэ ралъхьагъ.

Урысые Федерацием и Уголовнэ-процессуальнэ кодекс истатьяхэу 31-м ыкIи 150-м юридическэ-техническэ гъэтэрэзыжьынхэр фашIыгъэх.