Тхылъэу птыгъэм узэрэлъыплъэщтыр

2022-рэ илъэсыкIэу къихьагъэм ищылэ мазэ и 1-м къыщыублагъэу УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм ахъщэ тынэу, ком­пенсациеу е пособиеу цIыфхэр социальнэу ухъумэгъэнхэмкIэ уч­реждениехэм нахьыпэкIэ атыщтыгъэхэр ыгъэнэфэнхэу къыфэгъэзэ­жьы­гъэ хъугъэ.

Ащ ыпэкIэ пособиер къызыфакIощтыгъэм банкым иреквизитэу ытыгъагъэхэмкIэ тапэкIи къыфэкIощт. ИкIэрыкIэу лъэIу тхылъ ытыжьын ищыкIагъэп. Джы фагъэнэфэнэу ащ фэдэ фитыныгъэ зиIэ хъугъэхэм ПенсиехэмкIэ фондым икъулыкъоу цIыфхэм яфэIо-фашIэхэр афэзы­гъэцакIэхэрэм зыфагъэзэн фае.

ЛъэIу тхылъэу ахэм атыгъэр зынэсыгъэм ЗыкI гупчэм щыкIэупчIэнхэ алъэкIыщт. Телефоныр: 8-800-6-000-000. Джащ фэдэу УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щы-
Iэм мы телефонымкIэ теохэми хъущт: 8-800-600-01-58.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы, зигугъу тшIыхэрэр:

* сабый зиIэу IофшIапIэм Iумытхэр;

* радиацием иягъэ зэри­гъэ­кIыгъэхэр;

* реабилитацием къыхиубытагъэхэр;

* сэкъатныгъэ зиIэу, кIэлэцIыкIухэри зэрахэтхэу, ипсауныгъэкIэ ищыкIагъэу автомашинэ зэзгъэгъотыгъэхэр;

* дзэм къулыкъу щызыхьэу, ахэм яунагъохэм арысхэу ПенсиехэмкIэ фондым епхыгъэу ахъщэ тын къызыфакIохэрэр.

Социальнэ IэпыIэгъоу ПенсиехэмкIэ фондым фэгъэзэжьыгъэ хъугъэхэр ащ иинтернет нэкIубгъоу http://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki зыфиIорэм щызэжъугъэшIэн шъулъэкIыщт.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу
АР-м щыIэр