Процент 70-рэ фэдизмэ вакцинэр ахалъхьагъ

УФ-м и Президент ти­къэралыгъо къыщы­да­гъэкIырэ вакцинэм ишIуагъэ къыхигъэщызэ, цIыфхэр вакцинацие шIыгъэнхэм зыкъегъэIэты­гъэнымкIэ пшъэрылъхэр къыгъэнэфагъэх.

— Нафэ зэрэхъугъэмкIэ, дунаим щагъэфедэрэ вакцинэ пстэуми анахьэу «Спутник V» зыфиIорэм ишIуагъэ къэкIо, вирусым ебэны.

Ар зыщытымыгъэгъупшэу, вакцинациер зыхязгъалъхьэхэрэм япчъагъэ нахьыбэ тшIын фае, — къыIуагъ Владимир Путиным.

Адыгеим вакцинациер етIупщы-гъэу щэкIо. Мы илъэсым ищылэ мазэ и 17-м ехъулIэу нэбгырэ 199614-мэ вакцинэр ахалъхьагъ, ар вакцинациер зыкIунэу зытефэхэрэм япроцент 68, 78-рэ фэдиз. Илъэс 60-м къехъугъэ нэбгырэ 56484-мэ прививкэр арагъэшIыгъ.