Лифтхэм ягъэфедэн фэгъэхьыгъэу

Республикэм икъэлэ шъхьаIэ фэтэрыбэу зэ­хэт иуни 124-мэ лифтхэр ахэтых. Ахэм ащыщ чIэтым илъэситIу хъугъэу Iоф ышIэщтыгъэп. Ащ фэгъэхьыгъэ тхьаусыхэр къалэу Мыекъуапэ иадминистрацие гъэ­Iо­рышIэнымкIэ имуниципальнэ гупчэ къы­рахьылIагъ.

«Мыекъуапэ иурамэу Ди­митровым ыцIэ зыхьырэм тет я 16-рэ унэм лифтэу хэтхэм яигъэкIотыгъэ гъэцэ­кIэжьын 2022-рэ илъэсым зэшIуахынэу рахъухьэгъагъ. Ау лифт псэуалъэхэм язэблэ­хъун 2021-м къахьыжьыгъ. Ащ ушъхьагъоу фэхъугъэхэр бэмэ зыкъызэрэтфагъэзагъэр ыкIи мы Iофым социальнэ мэхьэнэ ин зэриIэр арых. Ащ игъусагъ унэм чIэсхэм зэ­хащэгъэ зэхахьэм ипротокол. ИкIыгъэ илъэсым ичъэпыогъу мазэ ыкIэм фэтэрыбэу зэхэт унэм илифтхэр зэблэхъугъэнхэм фэгъэхьыгъэ контрактым лъэныкъохэр кIэтхагъэх ыкIи тыгъэгъэзэ мазэм ухьазырын-тIупщын IофшIэнхэр зэшIуахыгъэх, Ростехнадзорым ахэр ыштагъэх», — къеIуатэ Мыекъуапэ иадминистрацие псэупIэ-коммунальнэ хъыз­мэтымкIэ ыкIи зэтегъэпсы­хьанымкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Оксана Алтуховам.

Техническэ шапхъэхэу щы­IэхэмкIэ, лифт псэуалъэм гъэ­цэкIэжьын куу зырашIылIэ­рэр агъэпсэолъэнэу зырагъэжьагъэм илъэс 25-рэ зытешIэрэ уж, ащ къыкIэлъыкIорэ уахътэм — илъэс 15 къэс. Къызыкъутэрэм, чэщз­ымафэм къыкIоцI агъэцэ­кIэ­жьын фае.

Мылъкум игъэпсэолъэн пылъ шапхъэхэмкIэ, фэтэрыбэу зэхэт унэм илифт пстэуми зэдыряе мылъкоу зэда­гъэфедэрэм хэхьэ. АщкIэ пшъэдэкIыжь зыхьырэр Гъэ­IорышIэкIо компаниер е ТСЖ-кIэ заджэхэу лифтхэм яфэIо­фашIэхэмкIэ зэзэгъыныгъэм кIатхэхэрэр арых. Ащ ыуж лифт оборудованиер мазэ къэс ауплъэкIун фае. Зэмызэгъыныгъэ горэхэр къэхъухэ хъумэ, унэм чIэсхэм зыфагъэзэн алъэкIыщт АР-м псэупIэхэмкIэ ифонд зэрагъэфедэрэм, псэо­лъэ зэфэшъхьафхэр зэра­шIы­хэрэм алъыплъэрэ къэралыгъо инспекциехэм я ГъэIорышIапIэ.

Лифтыр къутагъэ зыхъукIэ, диспетчерскэ къулыкъоу унэр зэпхыгъэм е гъэIорышIэкIо компанием, ТСЖ-м япащэхэм афытеонхэ фае. Псэу­пIэ-коммунальнэ фэIо-фашIэхэр зэратыхэрэ квитанциехэм е къэ­барлъыгъэIэс пхъэмбгъухэу унэ чIэхьапIэхэмрэ ежь лифтхэмрэ ядэпкъхэм апылъагъэ­хэм мыхэм ятелефон номер­хэр арытых.

Лифтхэм адэлэжьэрэ аварийнэ бригадэу 6-мэ Мые­къуапэ Iоф щашIэ. Респуб­ликэм икъэлэ шъхьаIэ иадминистрацие псэупIэ-комму­нальнэ хъызмэтымкIэ ыкIи зэтегъэпсыхьанымкIэ и ГъэIорышIапIэ къызэритырэмкIэ, ахэм япчъагъэ екъу лифтхэр зыхэт уни 124-мэ яфэIо-фа­шIэхэр агъэцэкIэнхэмкIэ.