Къалэм изэтегъэпсыхьан иIахьышхо хилъхьагъ

Мыекъуапэ илъэсыбэрэ иархитектор шъхьэIагъэу Игорь Чудесовыр дунаим ехы­жьыгъ. ЩымыIэжьым иунагъо, игупсэхэм афэтхьаусыхагъ къалэм имэрэу Геннадий Митро­фановыр.

— ИIофшIэн хэшIыкIышхо фыри­Iагъ, сэнэхьатэу къыхихыгъэми къа­лэ­ми афэшъыпкъагъ. Мыекъуапэ изэтегъэпсыхьан, лъэхъаным диштэу гъэкIэрэкIэгъэным, ипсэолъэшIын, иархитектурэ иIахьышхо ахилъхьагъ. Иунагъо, игупсэхэм, зэкIэ Игорь Алексей ыкъор зышIэщтыгъэхэм тафэтхьаусыхэ, якъин адэтэгощы, — къы­Iуагъ къэлэ администрацием ипащэ.

Игорь Чудесовыр Мыекъопэ къэлэ администрацием архитектурэмрэ къэлэгъэпсынымрэкIэ и ГъэIоры­шIапIэ илъэсыбэрэ ипэщагъ. Къа­лэм ирайоныкIэхэм, псэупIэхэм яшIын ащ иIахьышхо ахэлъ, ащ ипроектхэмкIэ общественнэ чIыпIэ зэ­фэ­шъхьафыбэ зэтырагъэпсыхьагъ, къа­­тыбэу зэтет унэхэр, спортым, псауныгъэм икъэухъумэн япхыгъэ псэуа­лъэхэр ашIыгъэх.