ИлъэсищкIэ агъэпсыщт

Тикъэлэ шъхьаIэ мыинми, игъогухэр занкIэх, унэ ыкIи псэолъэ зэтегъэпсыхьагъэхэр дэтых, чIыпIэ дэхабэ иI. Мыщ щыпсэухэрэми, хьакIэхэу къакIохэрэми ашIогупсэф ыкIи ашIокъабз. Аужырэ илъэсхэм Адыгеим и ЛIышъхьэ ишIуагъэкIэ республикэр къэралыгъо проектхэмрэ федеральнэ программэхэмрэ ахэлажьэ. Мыекъуапэ зэхъокIыныгъэу фэхъухэрэр зэкIэми тинэрылъэгъу.

Мыгъэ джыри зыгъэпсэфыпIэу Мэз­дахэм игъэпсын рагъэжьэщт. Ащ чIыгу гектар 455-рэ къызэлъиубытыщт, Шъхьэ­гуащэ исэмэгубгъукIэ щыт Нэгыежъ Iуашъхьэ щагъэпсыщт. ГъучI лъэмыдж хъагъэу агъэкIэжьыгъэм зыгъэпсэфыпIэр зытет къушъхьэм удищэещт.

Адыгэ Республикэм псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ и Министерствэ испециалист-экспертэу Анна Каревам Мэздахэм игъэпсын Мыекъуапэ зэрэщыфежьэхэрэм икъэбар ТАСС-м фигъэхьыгъ. Пащэхэм къызэраIорэмкIэ, ащ ишIын 2025-рэ илъэсым аухыщт.

Илъэсыбэ хъугъэ пащэхэм мэз къэбзэ дахэу къушъхьэлъапэм къыщыкIырэм дэжь цIыфхэм зызщагъэпсэфын чIыпIэ щашIынэу зыфэягъэхэр. Джы Адыгэ Республикэм псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ и Министерствэрэ акционер обществэу «Дом.РФ-мрэ» зэзэгъыныгъэ зэдашIыгъ, ащ къыщеIо тихэгъэгу ыкIи нэмыкI къэралыгъохэм опыт ин ащызэзгъэгъотыгъэ специалистхэм Мэздахэм ипроект-дизайн гъэмафэм нэс къызэрагъэхьазырыщтыр. Проектым пэIуагъэхьащт мылъкур федеральнэ, республикэ ыкIи чIыпIэ бюджетхэм къа­хагъэкIыщт.

Псыхъоу Шъхьэгуащэ инэпкъхэр икIэрыкIэ шъыпкъэу агъэпсыхэу, къэлэ бассейнри загъэкIэжьыкIэ, Нэгыежъ Iуашъхьэ зыгъэпсэфыпIакIэу щашIыщтым зызэрэфагъэзэщтыр Адыгеим и ЛIышъхьэ тапэкIэ къыIогъахэу щытыгъ.

Мэзым зэрар рамыхэу, цIыфхэм зыщагъэпсэфынэу ыкIи зыщаплъыхьанэу Мэздахэр агъэпсыщт. Проект-дизайным къызэрэдилъытэрэмкIэ, лъэсгъогухэр мыжъо плиткэхэмкIэ апкIэщтых, остыгъэхэр къыщыблэщтых, къызщакIухьэщтхэ лъагъохэр агъэнэфэщтых. Ахэм афэшъхьафэу кIэлэцIыкIухэм апае спор­тивнэ площадкэхэр ашIыщтых. Чыжьэрыплъэ площадкэу агъэпсыщтхэм къалэу Мыекъуапэ итеплъэ ыкIи кавказ къушъхьэхэр ащыплъэгъущтых.

ЗыгъэпсэфыпIакIэу ашIыщтыр проектэу «ШэпхъэшIухэм адиштэрэ къэлэ щыIакIэр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъ. ЧIыгоу ар зыщагъэпсыщтыр мэз фондым къыхагъэкIи къалэм ратыгъ.

Нэгыежъ Iуашъхьэ тарихъымкIэ мэхьанэшхо иIэу щыт. 1861-рэ илъэсым пытапIэу Мыекъуапэ Урысыем ипачъы­хьэ зыкъыщиплъыхьанэу кIогъагъэ. Ащ пае Iуашъхьэм «Царская горка» цIэу фаусыгъагъ. Республикэм щыпсэухэрэми, хьакIэу къытфакIохэрэми Пачъыхьэм къызщикIухьэгъэ ыкIи зызщиплъыхьэгъэ чIыпIэхэр ашIогъэшIэгъоныщтых.

ЗекIохэм Мэздахэ агу зэрэрихьыщтыр гъэнэфагъэ. Ахэм япчъагъэ илъэс къэс къыхэхъо. Аужырэ илъэсхэм зекIоным иинфраструктурэ Адыгеим сомэ миллиардиплI хилъхьагъ, джыри зэпамыгъэоу зыгъэпсэфыпIэ инхэр зэрагъэпсыщтхэм пылъыщтых. Ахэм ащыщэу Мэздахэм кIымафи гъэмафи укIон плъэкIыщт, къа­лэм пэблагъ, лъэсэу къэлэ паркыр зэпыпчынышъ, унэсыщт.