ДОСААФ-м имазэ рагъажьэ

Урысыем ухъумэн IофыгъохэмкIэ имазэ 2022-рэ илъэсым щылэ мазэм и 25-м Мыекъуапэ щырагъэжьэщт.

Урысыем и ДОСААФ икъутамэу Адыгэ Республикэм щыIэр зызэхащагъэр илъэс 95-рэ, Хэ­гъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къы­зы­щыдахыгъэр илъэс 77-рэ зэ­рэхъухэрэм афэгъэхьыгъэ мазэм ехьылIэгъэ зэхахьэр щылэ мазэм и 25-м Мыекъуапэ къыщызэIуахыщт.

Республикэ ДОСААФ-р зычIэт унэм щыкIощт Iофтхьабзэм зэфэхьысыжьхэр щашIыщтых.

Ащ итарихъ, хэгъэгум икъэу­хъумэн, ныбжьыкIэхэр дзэ къулыкъум фэгъэхьазырыгъэнхэм, ДОСААФ-м ишэн-хабзэхэр зэ­гъэ­шIэгъэнхэм, фэшъхьафхэм ате­гущыIэщтых.

Адыгэ Республикэм и ДОСААФ ипащэу Барцо Тимур къызэри­Iуагъэу, дзэ-патриотическэ, интернациональнэ пIуныгъэр нахьы­шIоу зэхэщэгъэным фэшI зэIу­кIэгъухэм ямэхьанэ зыкъеIэты. КIуачIэр, къулаир ныбжьыкIэхэм апсыхьанхэмкIэ дзэ къулыкъур зыхьыгъэхэм, ветеранхэм, цIыф цIэрыIохэм аIуагъэкIэщтых.