Гъэзетеджэхэм ятворчествэ щыщ

Сэ сишIулъэгъур орэп

КIэлэ ныбжьыкIэр гугъэу
Игъогу лъагъо рэкIо.
Пшъэшъэ дэхащэм фаеу
Ипшъэшъэ унэ макIо.
Ау зыдэкIуагъэр гъэры.
Гу мэхэ закъор мэгъы.
— Сэ сишIулъэгъур орэп,
О уигъогогъур сэрэп.
СимашIо ибзый плъырхэр
Уишъхьантэ сфытегъэпсэнхэп.
СигушIо ишIогъэ Iуплъэ
СиплъакIэ хэплъэгъошъунэп.
УипIэшъхьагъ сшъхьэ щызгъашIоу,
Ау нэмыкIыр сишIулъэгъумэ –
Уфэена, кIэлэ маф?
Сфэшъошэна, симынэф?
Тызфэмафэр тифэшъуашэу,
Тызфэзафэм тыришъуашэу
ТыщыIэнба, щыIэныгъ?
КъэдгъэшIэнба, гъэшIэныгъ?

Тхьэ лъапIэм иIэмырышIу

Чъэп ужым дунаир
Тыгъэнэпс.
Иосэпси псы къабзэу
тикIас.
Ос ужым дунаир –
Фыжьыбз.
Ощх ужым дунаир –
Рэхьат.
КъэкIрэ лъэпкъыр
Ащ егъэпыт.
Ижьы IэшIуи дунаир –
Рыбай.
Псэ зыпытым
Ар инэхъой.
Дунаим идэгъуи, идахи –
Тхьэ лъапIэм иIэмырышIу.
ШIугъэм зыфэзыщэйрэм
ЫшIэнхэу иамалышIу.

Гупсэу къыслъыIэси…

Гупсэу къыслъыIэси,
Спсэ уфэзгъэдэн.
ГушIопсэу насыпыр
Тхьэм къыпфигъэкIон.
Тыгъэпсэу къысэплъи,
Слъэ къыгъэпсынкIэн.
Гунэсэу къэпсалъи,
Слъы къыгъэфэбэн.

Сипчъэ къыфэпшIы­жьымэ сымыджэуапынчъ

ФыIусхыгъэр шIум
сикъэлапчъ.
Къеблэгъагъэр шIукIэ
мычэфынчъ.
СигущыIэ – шIуфаIо –
гъунэнчъ.
Гуфэбэ–гукIэгъукIэ
сымыамалынчъ.
Чэфыгъом уезгъэIэтмэ,
сымыакъылынчъ.
ГушIуагъом ухэзгъэтмэ,
сымынасыпынчъ.
Сипчъэ къыфэпшIыжьмэ,
сымыджэуапынчъ.
* * *
ГукIэгъу зыхэлъыр –
Гу закI.
Ар зыхэмылъыр –
Гу нэкI.
Гу фабэм игъогур –
ГушIуагъу.
Гу чъыIэм имыIэр –
ГукIэгъу.

Хьэшхъуанэкъо-Хъут Сар.
Адэмый.