Iоф шъхьаIэм тегущыIагъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Урысые Федерацием и Прави­тельствэ дэжь щызэхэщэгъэ Координационнэ советым ипрезидиум изэхэсыгъоу коронавирусым Урысые Федерацием зэрэщыпэуцужьы­хэрэм фэгъэхьыгъэм тыгъуасэ хэлэжьагъ. Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэу Михаил Мишустиным видеоконфе­рен­цие шIыкIэм тетэу ар зэрищагъ.

Зэхэсыгъом анахьэу зыщытегущыIагъэхэр коронавирусым иштаммыкIэу «омикроныр» хэ­гъэгум къазэрэщыхагъэщыгъэм епхыгъэу сымаджэхэм къахэ­хъон зэрилъэкIыщтым псауныгъэм икъэухъумэн фэгъэзэгъэ учреждениехэр фэхьазырынхэр ары.

Зэпахырэ узым зимыушъомбгъунымкIэ, Iэзэгъу уц IэпэчIэгъанэхэр щыIэнхэмкIэ Iофтхьэ­бзэ тедзэхэр зехьэгъэнхэ зэ­рэфаер Михаил Мишустиным къыхигъэщыгъ. Джащ фэдэу Премьер-министрэм хигъэунэфыкIыгъ цIыфхэм ятхылъхэм икъоу Iоф адашIэным мэхьа­нэшхо зэриIэр.

Хэгъэгум и Президент пшъэ­рылъ къызэрэфишIыгъэм тетэу Урысые Федерацием и Правительствэ Iофтхьэбзэ тедзэу зэ­рахьащтхэм яплан къыгъэхьазырыгъ.

«Анахь шъхьаIэр поликлиникэхэр узым зиушъомбгъун зэрилъэкIыщтым фэгъэхьазы­рыгъэнхэр ары. Поликлиникэхэр ары нахь лъэшэу Iоф зышIэн фаеу хъущтхэр. Джащ пае планым къыхиубытэрэ Iофтхьабзэ­хэм азыныкъо нахьыбэр зы­лъыIэсхэрэр а медицинэ организациехэр ары. Iэзэгъу уцхэм апае шъолъырхэм джыри сомэ миллиарди 5 къафэттIупщыщт. Препаратхэм якъэщэфын пае джыри сомэ миллиард 15 къы­хэдгъэкIыщт. Псауныгъэм икъэу­хъумэнкIэ Министерствэмрэ финансхэмкIэ Министерствэмрэ сялъэIу Правительствэм зэхэсыгъоу иIэщтым щаштэщт унашъохэм япроектхэр къахалъхьанэу. Поликлиникэхэм коронавирусыр къызэутэлIагъэхэр зэрэрагъэблэгъэщтхэм епхы­гъэу хъарджэу ашIыщтхэм атефэщт мылъкур къыхагъэкIыщт. Ау ар икъущтэп, шIокI зимыIэ медицинэ страхованием IэпыIэгъу егъэгъотыгъэным пае мылъку тедзи къэттIупщыщт», — къы­Iуагъ Михаил Мишустиным.

Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ шъо­лъырхэм япащэхэм пшъэрылъ афишIыгъ тестхэр нахьыбэу къа­щэфынэу, цIыфхэр жъугъэу зыщызэIукIэрэ чIыпIэхэм санитар шапхъэхэр къазэращыда­лъытэрэр зэрауплъэкIурэр нахь агъэлъэшынэу, колл-гупчэхэм нахьышIоу Iоф ашIэнэу.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэм иведомствэхэм япащэхэм оперативнэ зэхэсыгъо адыриIагъ. Ащ Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Минис­терствэ пшъэрылъ фишIыгъ Iэзэгъу уцэу ящыкIагъэм фэдиз игъом къащэфынэу, поликлиникэхэмрэ медицинэ IэпыIэгъу псынкIэ языгъэгъотырэ къулыкъухэмрэ Iоф зэрашIэрэм гъунэ зэрэлъафырэр агъэлъэшынэу. Республикэм ипащэ зэрэхигъэу­нэфыкIыгъэмкIэ, амалэу щыIэхэр къызфагъэфедэн фае. ИщыкIагъэу зыхъурэм шъолъырым ибюд­жет учреждениехэм яавто­парк хэт машинэхэм ащыщ медикхэм язещэнкIэ къаратын фае.

Колл-гупчэхэм зэпыу имыIэу Iоф ашIэнэу, волонтерхэм ащыщхэр операторэу агъэсэнхэу пшъэрылъ афашIыгъ.

«Коронавирусым пэуцужьыгъэнымкIэ мэхьанэшхо зиIэ лъэ­ныкъоу ар щыт. Колл-гупчэм дэгъоу Iоф ышIэ зыхъукIэ, поли­клиникэхэми IофшIэныр нахь къафэпсынкIэщт. Поликлиникэ­хэм амбулаторнэ IэпыIэгъу зэ­ращыратыщтым ишIуагъэкIэ сымэджэщхэми Iофэу атегъэуа­гъэр нахь макIэ хъущт», — ­къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Роспотребнадзорым Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ къызэритыгъэмкIэ, нэбгыритIумэ штаммэу «омикроныр» къахагъэщыгъ. БлэкIыгъэ тхьамафэм республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат шъо­лъырым имедицинэ учреждениехэм яврач шъхьаIэхэм зэ­хэсыгъо адыриIагъ. ЛIышъхьэм пшъэрылъ зэрафишIыгъэм тетэу Iэзэгъу уцхэу, зызэраухъумэрэ пкъыгъохэу, медицинэ оборудованиеу ящыкIэгъэщтым фэдиз республикэм щызэрагъэуIу.

Пандемием зыкъызиштагъэм щегъэжьагъэу Адыгеим ис нэ­бгырэ 28450-мэ коронавирусыр къяутэлIагъэу агъэунэфыгъ. Не­пэкIэ нэбгырэ 625-рэ сымэ­джэщхэм ачIэлъ, 2846-мэ амбулаторнэу яIазэх. Нэбгырэ 24217-мэ япсауныгъэ зыпкъ иуцожьыгъ, нэбгырэ 792-мэ хьадэгъур къалъыIэсыгъ.

Медицинэ организации 3-мэ къащызэIуахыгъэ госпитальхэм пIэкIор 900-р ачIэт, чIыпIэ 629-р аIыгъ. ЧIыпIэ 671-мэ ме­дицинэ кислородыр, чIыпIэ 94-мэ ИВЛ-м иаппаратхэр яIэх. Ко­­видыр нахь псынкIэу зыпэкIэ­кIырэ сымаджэхэм поликлини­кэхэм IэпыIэгъу ащарагъэгъоты, ащ фэдэ врачебнэ-сестринскэ бригадэ 30-мэ Iоф ашIэ.

Республикэм илаборатории 4-мэ ковидымкIэ анализхэр ащаIахых. Щылэ мазэм и 17-м ехъулIэу анализ 660782-рэ аIа­хыгъагъ. Коронавирусыр къяутэ­лIагъэкIэ зэгуцафэхэрэм ком­пь­ютернэ томографиер арагъэ­кIу. Ащ фэдэ компьютери 8 къызфагъэфедэ, ахэм ащыщэу 4-р инфекционнэ госпитальхэм ачIэт.

Мыекъуапэ щызэхэщэгъэ колл­-гупчэм автоматизированнэ IофшIэпIэ чIыпIэ 34-рэ иI. Волонтерхэри ащ щэлажьэх.

Медицинэ IофышIэ 1619-р коронавирусыр къызэуталIэ­хэрэм яIазэх. COVID-19-м пэу­цужьыгъэнымкIэ волонтер-медикхэм Iофышхо зэшIуахы. Ахэр Iофтхьабзэу «#мы вместе» зы­фиIорэм хэлажьэх, вакци­нациемкIэ IэпыIэгъу афэхъух, гу­рыт еджапIэхэм лекциехэр ащызэхащэх.

Щылэ мазэм и 17-м ехъулIэу Адыгеим ис нэбгырэ 199614-мэ Адыгеим вакцинэр халъ­хьэгъагъ. Прививкэ ашIын фае­хэм япроцент 68,78-рэ ар мэхъу. Зыныбжь илъэс 60-м шъхьа­дэкIыгъэ нэбгырэ 56484-мэ вакцинэхэр ахалъхьагъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу