Правительствэ телеграмм

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу В. И. Нарожнэм фэкIо

Лъытэныгъэ зыфэсшIырэ Владимир Иван ыкъор!

Уныбжь илъэс 75-рэ зэрэхъурэмкIэ сыпфэгушIо!

Адыгеимрэ Урысыемрэ яфедэхэм узэрафэшъыпкъэн, хьалэлэу узэрафэлэжьэн фаемкIэ щысэтехыпIэшIоу ущыт. Тыдэрэ чIыпIэ узыщэлажьи, сыд фэдэрэ IэнатIэ зыогъэцакIи, узыфэгъэзэгъэ Iофым екIолIэкIэ тэрэз къыфэбгъотын плъэкIыщтыгъ, пшъэ­дэ­кIыжьышхо зэрэпхьырэр икъоу къыбгурыIуагъ, IэпэIэсэныгъэ инрэ теубытэныгъэшхорэ пхэлъыгъ.
Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатэу Iоф пшIэзэ, етIанэ ащ изэIугъэкIэгъу заулэмэ я Тхьаматэу ущытзи, кIуачIэу, опытэу, шIэныгъэу уиIэр зэпхьылIэщтыгъэр тиреспубликэ хэхъоныгъэ ышIыныр, хэбзэгъэуцугъэхэм якъыхэхынкIэ ищыкIэгъэ амалхэр зехьэгъэнхэр ары.

Лъытэныгъэ зыфэсшIырэ Владимир Иван ыкъор, ори, уигупсэхэми, уиIахьылхэми сыгу къыздеIэу сышъуфэлъаIо псауныгъэ пытэ, насып шъуиIэнэу, шъуигъашIэ кIыхьэ хъунэу, Адыгейми, Урысыеми хэхъоныгъэ ашIыным пае Iофэу бгъэцакIэхэрэм тапэкIи гъэхъагъэхэр ащыпшIынэу!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат