НэбгыритIумэ къахагъэщыгъ

Зэпахырэ узэу ковидым иштаммэу «омикроныр» нэбгыритIумэ къа­пыхьагъэу Адыгеим щагъэунэфыгъ. Мыщ фэгъэхьыгъэ къэбар къеты Роспотребнадзорым Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, блэ­кIыгъэ тхьамафэм Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэм имедицинэ учреждениехэм япащэхэм зэIукIэгъу адыриIагъ, зэпахырэ узым иштаммыкIэ пэуцужьыгъэным фэхьазырынхэм епхыгъэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх.

Шъолъырым ипащэ иуна-шъо­кIэ Iэзэгъу уцхэм, зызэрау­хъу­мэрэ пкъыгъохэм, медицинэ оборудованием, зыщяIэзэщтхэ чIыпIэхэм яIэпэчIэгъанэ агъэхьа­зыры. Коронавирусым иштаммыкIэ псынкIэу зызэриушъомбгъурэм къыхэкIэу КъумпIыл Мурат пшъэрылъ къафишIыгъ ящыкIэгъэн алъэ­кIыщтхэр пэшIорыгъэшъэу къа­лъытэнхэу ыкIи сымаджэхэм апае медицинэ пкъыгъохэр къа­щэфынхэу.

Непэрэ мафэм ехъулIэу медицинэ организации 3-мэ къащызэIуахыгъэ госпитальхэм чIыпIэ 900 яI. Щылэ мазэм и 18-м ехъулIэу ахэр процент 69,89-кIэ ушъагъэх, сымаджэхэм чIыпIэ 629-рэ аубыты. Реанимацием иотделениехэм нэ­бгыри 7 арылъ, ИВЛ-м сымэ-джи 2 пыгъэнагъ.