Дэгъоу зэхащэ

Адыгэ Республикэм футболымкIэ икIымэфэ зэ­Iухыгъэ зэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу я 2 — 3-рэ купхэм ахэтхэм пэшIорыгъэшъ ешIэ­гъухэр шIэхэу аухыщтых.

Ветеранхэр

Спортым иветеранхэм якуп хэтхэм яешIэгъухэм шъуащытэгъэгъуазэ.

ВНГ — «Фыщт» — 5:0, «Молзавод» — «Картонтара-Джокер» — 4:1, «Звезда» — «Умалат» — 4:1.

Апэрэ къекIокIыгъом ыуж «Звез­дар» ыкIи ВНГ-р апэ итых, очко 11 зырыз яI. «Молзаводыр» я 3-рэ чIыпIэм щыI, очкоуи 10 ригъэкъугъ.

ЯтIонэрэ купэу «А»-р

«Спартак» — «Тульскэр» — 2:5, «Сокол» — «Сириус» — 3:4, «Ошъутен-2» — «Роверс» —
3:0, «МыотIыхэр» — «Динамо» — 0:13.

Купэу «Б-р»

«Спортмастер-3» — «Делотехника» — 3:4, «Космос» — «Самбырныгъ» — 2:2, «Арсенал» — «Спортмастер-2» — 4:2.

— Апэрэ чIыпIи 4-р купхэм къащыдэзыхырэ командэхэр кIэух ешIэгъухэм шъхьафэу ахэлэжьэщтых, — къытиIуагъ Адыгэ Рес­публикэм футболымкIэ изэнэ­къокъу исудья шъхьаIэ игуадзэу Пэнэшъу Мыхьамодэ. — ЗэIукIэгъухэр гъэшIэгъонэу макIох, хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэм афэбанэ зышIоигъохэр бэ мэхъух. Ащ фэшI зэнэкъокъур нахь гъэшIэгъонэу лъэкIуатэ.

— КIымэфэ ешIэгъухэм ти­гуапэу тахэлажьэ, — къеIуатэ Адыгеим ифутбол щызэлъашIэу, «Самбырныгъэм» ипащэу Пэунэжь Азэмат. – Футбол тешIэзэ рэхьатныгъэ тхэлъыным, щыIэныгъэм шэн-хэбзэшIухэр щызетхьанхэм тыпылъ. Спортым нахь тызэфищэу сэлъытэ.

Зэнэкъокъум исудья шъхьаIэу Сергей Двойниковым, ащ игуадзэу Пэнэшъу Мыхьамодэ язэфэхьысыжьхэм къащыхагъэщыгъ стадион зэтегъэпсыхьагъэм зэIукIэгъухэр зэрэщыкIохэрэр. ЗэхэщакIохэм яшIуагъэкIэ нэры­лъэгъу IэпыIэгъухэр узыIэпащэу гъэпсыгъэх.

Командэхэм язэнэкъокъу зэ­рэкIорэр таблом къегъэлъагъо, чIыпIэу аIыгъхэр, зичэзыу ешIэгъухэр зыщыIэщтхэ мафэхэр.

Осыр къызесым, ешIапIэр аукъэбзи, псынкIэу зэIукIэгъум зэрэфагъэхьазырыгъэр зэхэща­кIохэм яшIушIагъ.

Апшъэрэ, ятIонэрэ ящэнэрэ купхэм ахэт командэхэр шэм­бэтым, тхьэумафэм стадионэу «Юностым» щызэдешIэх. Псауныгъэр зыгъэпытэ, языгъэпсэфыгъо уахътэ гъэшIэгъонэу зыгъакIо зышIоигъохэр стадионым къэкIох, ешIэгъухэм яплъых. Командэ 29-рэ зэнэкъокъум хэлажьэ.