Ассоциацием мэхьанэшхо зэриIэр къыхагъэщыгъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Урысые Федерацием ишъо­лъырхэм язэдэлэжьэныгъэкIэ КъФШъ-м- и Ассоциациеу «Къыблэ» зы­­фиIорэм и Совет итхьаматэу илъэситIу хъугъэу щытым, мы Ас­со­циа­цием игъэцэкIэкIо комитет итхьаматэу Павел Прониным ты­гъуасэ зэIукIэгъу дыриIагъ.

Ащ хэлэжьагъэх Адыгэ Рес­публикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-м и ЛIы­шъхьэрэ Адыгеим иминистрэхэм я Кабинетрэ я Админист­рацие ипащэу Владимир Свеженец, рес­публикэм экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ иминистрэу Шэуджэн Заур.

2021-рэ илъэсымкIэ Ассо­циацием Iофэу ышIагъэр зэфахьысыжьыгъ, мыгъэ Iоф зэрашIэщт шIыкIэр рахъухьагъ. 2022-рэ илъэ­сым Ассоциациеу «Къыблэр» зызэхащагъэр ­илъэс 30 хъущт.

ЮФО-м хэхьэрэ шъолъырхэм экономикэмкIэ язэдэлэжьэныгъэ гъэпытэгъэнымкIэ Ассоциацием Iофышхо зэрэзэшIуихырэр Адыге­им и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ. КъумпIыл Мурат зэрэхигъэунэфы­кIыгъэмкIэ, Ассоциациер яIэпыIэгъоу ЮФО-м хэхьэрэ шъо­лъырхэм яэкономикэ зыкъезыгъэIэтыщт проектхэмрэ про­граммэхэмрэ агъэхьазырых ыкIи щыIэныгъэм щыпхыращых.

«Тиреспублики, ЮФО-м инэмыкI шъолъырхэми предложениеу къащахьыхэрэм япхырыгъэкIынкIэ Ассоциацием Iофы­шхо зэришIэрэр тинэрылъэгъу. Урысыем икъыблэ шъолъырхэм хэхъоныгъэ зэрашIыщт предложениябэхэр Ассоциациер яIэпыIэгъоу Урысые Федерацием и Правительстви, Федеральнэ ЗэIукIэми, Къэралыгъо Думэми къащахалъхьэх. Инвестициехэр нахьыбэу къахалъхьанхэмкIэ, культурэм, гъэсэныгъэм алъэны­къокIэ язэдэлэжьэныгъэ гъэпы­тэгъэнымкIэ шъолъырхэм язэ­дэлэжьэныгъэ зегъэушъомбгъу­гъэн фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Павел Прониным къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, пандемием емы­лъытыгъэу Ассоциацием гъэ­ре­кIо ипшъэрылъхэр ыгъэцэкIа­гъэх. Iофтхьэбзэ шъхьаIэхэр зэпхыгъагъэхэр Урысые Федерацием и Президентэу Вла­димир Путиным Федеральнэ ЗэIукIэм фигъэхьыгъэ тхыгъэм къыщигъэнэфэгъэ пшъэрылъхэм ягъэцэкIэн ары. ГущыIэм пае, ЮФО-м ишъолъырхэм IэкIыб экономикэ IофшIэным, агро­промышленнэ комплексым зыщя­гъэушъомбгъугъэным, сэна­шъхьэхэм ялэжьын, санэхэр нахьыбэу къыдэгъэкIыгъэным япхыгъэ Iофыгъохэм ахэплъагъэх. ЗекIонымрэ хьакIэхэм дахэу апэгъокIыгъэнымрэ атегъэпсыхьэгъэ лъэпкъ проектым ипхырыщыни зыфагъэхьазыры. Урысыем и Къыблэ экономи­кэм­кIэ хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным, ныбжьыкIэ инициативэхэм адегъэштэгъэным, волонтер дви­жением зегъэушъомбгъугъэ­ным япхыгъэ Iофыгъохэми лъэ­шэу анаIэ атырагъэтыгъ. Ассоциациер яIэпыIэгъоу ЮФО-м ишъолъырхэр къэгъэлъэгъонхэм якъызэIухын епхыгъэ Iофтхьабзэхэми ахэлэжьагъэх.

Мыгъэ ЮФО-м хэхьэрэ шъо­лъырхэм инвестициехэр нахьыбэу къахалъхьанхэмкIэ амалхэр зэрахьанхэу, спартакиадэхэр, фестивалэу «Кавказым мамыр­ныгъэ ерэлъ» зыфиIорэр ыкIи нэмыкI Iофтхьабзэхэр зэхащэнхэу рахъухьэ.
АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу