Хэта «Урожаим» кIэхьащтыр?

Республикэм футболымкIэ икIымэфэ зэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэтхэм я 6-рэ ешIэгъухэр щылэ мазэм и 16-м яIагъэх.

ЗэIукIэгъухэр

ФОК — «Ошъутен» — 2:1, «Урожай» — «Спортмастер» — 5:3, «Креатив» — «Кавказ» — 5:3.

«Ошъутенэм» иешIакIоу Мазлэ Арсен ФОК-м икъэлапчъэ Iэ­гуаор дидзагъ — 1:0. ФОК-р пчъагъэр зэблихъун имурадэу бэрэ ыпэкIэ илъыгъ. Куфэнэ Рэмэзан гъогогъуитIо «Ошъутенэм» икъэлапчъэ Iэгуаор дидзагъ.

«Урожаир» «Спортмастерым» дешIэзэ, 3:0-у текIощтыгъ. Бэ темышIэу пчъагъэр 3:3 хъугъэ. «Урожаир» текIоныгъэм нахь гъэ­шIэгъонэу фэбэнагъ, 5:3-у зэIукIэгъур къыхьыгъ. «Урожаим» иешIакIохэу Д. Жолобовым тIогъогогъо, А. Устэкъом, В. Яковлевым, А. Апозян зырызэ хъа­гъэм Iэгуаор дадзагъ. «Спортмастерым» хэтхэу А. Пыщтыкъом гъо­го­гъуитIо, И. Хатылевым зэ къэ­лапчъэм Iэгуаор дадзагъ.

«Креативым» иешIакIохэу ­КIыкI Тимур ыкIи Данил Валуевым тIу­рытIо, Чэсэбый Рэмэзан зэ «Кав­казым» икъэлапчъэ Iэгуаор да­дзагъ. Тутарыщэ Бислъан, Эльдар Ширяевыр, ТIахьир Стращенкэр «Кавказым» къыхэщагъэх.

ЧIыпIэу зыдэщытхэр

1. «Урожай» — 15
2. «Ошъутен» — 10
3. ФОК — 9
4. «Спортмастер» — 9
5. «Креатив» — 8
6. «Картонтара-СШОР» — 1
7. «Кавказ» — 0.

Я 7-рэ зэнэкъокъухэр

23.01
«Спортмастер» — «Креатив»
«Ошъутен» — «Урожай»
«Картонтара» — «Кавказ»
Апэрэ ешIэгъур мафэм сыхьатыр 11-м рагъэжьэщт.

ЯтIонэрэ ыкIи ящэнэрэ купхэм ахэт командэхэри кIымэфэ ешIэгъухэм ахэлажьэх.