Социальнэ мэхьанэ зиIэ Iофтхьабзэхэр зэхищагъэх

Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Хьасанэкъо Мурат республикэм иветеран организа­цие­хэм япащэхэм зэIукIэгъу адыриIагъ, Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» и Тхьаматэу Д. А. Медведевым иобщественнэ при­емнэу Адыгэ Республикэм щыIэм пэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу цIыфхэм яупчIэхэм джэуап къащыритыжьыгъ.

Къэралыгъо Думэм идепутат зэIукIэгъоу адыриIагъэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм заомкIэ, IофшIэнымкIэ, УIэшыгъэ КIуачIэхэмкIэ, хэбзэухъу­мэкIо къулыкъухэмкIэ ивете­ранхэм (ипенсионерхэм) яобщественнэ организацие итхьаматэу Къоджэ Аслъанрэ ветеранхэм (пенсионерхэм) Iэпы­Iэгъу афэхъурэ Адыгэ респуб­ликэ фондэу «ТекIоныгъ» зыфи­Iоу Советскэ Союзым и ЛIыхъу­жъэу Хъ. Б. Андырхъуаем ыцIэ зыхьырэм ипащэу Нэхэе Юрэрэ.

Ветеран организациехэм гъэ­хъагъэу яIэхэми, Iофыгъоу зэу­талIэхэрэми шъхьэихыгъэу зэ­IукIэгъум щатегущыIагъэх.

Тиветеранхэм общественнэ Iофышхо зэрагъэцакIэрэр, ахэр Хэгъэгу зэошхом иветеранхэм IэпыIэгъу зэрафэхъухэрэр, ныбжьыкIэхэм патриотическэ пIуныгъэ ягъэгъотыгъэным яIа­хьы­шхо зэрэхашIыхьэрэр лъэшэу тигуап. Хэгъэгуми, республикэми япащэхэм ветеран организациехэм IэпыIэгъоу аратырэм илъэс къэс зэрэхахъорэм тицыхьэ тырегъэлъы мы лъэныкъомкIэ Iофэу тшIэрэр нахь дгъэлъэшын зэрэтлъэкIыщтым. Сэри IэпыIэгъу сышъуфэхъуным ренэу сыфэхьазыр, — къыIуагъ Хьасанэкъо Мурат.

Къэралыгъо Думэм идепутат республикэм щыпсэухэрэми, ихьакIэхэми зыгъэгумэкIырэ Iофыгъохэм защигъэгъозагъ, ахэм язэшIохыкIэ хъущтхэр рихъухьагъэх.

Къандор Анзор.
Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ и Къэралыгъо Думэ идепутат иIэпыIэгъу.