Прокуратурэм иIофышIэхэм къафэгушIуагъ

Урысыем ипрокуратурэ иIофышIэ и Мафэ фэгъэхьыгъэ зэIукIэ зегъэушъомбгъугъэр республикэм и Къэралыгъо филармоние тыгъуасэ щыкIуагъ. Мы къулыкъур зызэхаща­гъэр илъэс 300 мыгъэ мэхъу.

Адыгеим и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат республикэм ипрокуратурэ иIофышIэхэм ямэфэкIкIэ къафэгушIуагъ.

Джащ фэдэу зэIукIэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, республикэм ипрокурорэу Игорь Шевченкэр, Адыгеим и Апшъэрэ хьыкум итхьаматэу Шумэн Байзэт, хэбзэухъумэкIо ыкIи уплъэкIунхэр зэхэзыщэрэ къулыкъухэм япащэхэр.

Урысые Федерацием и Генеральнэ прокурорэу Игорь Красновыр видеоамал шIыкIэкIэ прокуратурэм июбилей фэшI къафэгушIуагъ, ведомствэм ишъолъыр къулы­къухэм аIутхэм дэгъоу Iоф зэрашIэрэм фэшI тхьашъуе­гъэ­псэу къариIуагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэ­Iу­кIэм къызэрэщыхигъэщыгъэмкIэ, прокуратурэм иIофы­шIэхэм пшъэрылъ шъхьаIэу яIэр хабзэр мыукъогъэныр, фитыныгъэхэр къэухъумэгъэн­хэр ары.

«Хэгъэгум и Президентэу Владимир Путиным зэрэхи­гъэунэфыкIыгъэу, прокурорхэр хэмытхэу «хэгъэгум изаконодательстви, хьыкум системэми хэхъоныгъэ ашIын алъэкIыщтэп». Ведомствэм иIофышIэ пэрытхэр пшъэ­дэ­кIыжьышхо зэрахьырэр икъоу къазэрагурыIорэмкIэ, зэрэзафэхэмкIэ, цIыфхэм Iэпы­Iэгъу афэхъуным сыдигъуи зэрэхьазырхэмкIэ къахэщыщтыгъэх. Прокуратурэм иIофышIэхэу IэпэIэсэныгъэшхо зыхэлъхэр, цIыфхэм яфитыныгъэхэр зафэу къэзыухъумагъэхэр, хэгъэгур чIыпIэ къин зыщифэгъэ лъэхъанхэм яIофи, цIыфхэми афэшъып­къагъэхэр сыд фэдэрэ лIэужи къахэкIыгъэх», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Хэгъэгу зэошхом илъэхъани, зэоужми прокурорхэм Iофышхо зэрэзэшIуахыгъэр республикэм ипащэ къыхи­гъэщыгъ. КъумпIыл Мурат прокуратурэм иветеранхэми шъхьафэу тхьашъуегъэпсэу ариIуагъ.

Республикэм ипащэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, пан­демием зызыщиушъомбгъугъэ лъэхъаным лэжьакIохэм яфитыныгъэхэм, псауныгъэм якъэухъумэн, гъэсэныгъэмкIэ хабзэхэр амыукъонхэм, цIыфхэм ясоциальнэ фиты­ныгъэхэр къэухъумэгъэнхэм лъэшэу анаIэ атырагъэтыгъ. Джащ фэдэу предприни­мательхэм яфитыныгъэхэм якъэу­хъумэни, бизнесым нахь макIэу теIункIэгъэнри анахьэу гъунэ зылъафыгъэхэм ащыщых.

Прокуратурэм иIофышIэхэм къолъхьэ тын-Iыхыным пэуцужьыгъэнымкIэ, бюджет, хьакъулахь хэбзэгъэуцугъэхэм япхыгъэ бзэджэшIагъэхэм ягъогупэ пыбзыкIыгъэнымкIэ Iофышхо зэрагъэцакIэрэм КъумпIыл Мурат зэIукIэм хэ­лэжьагъэхэм анаIэ тыраригъэ­дзагъ. Социальнэ пшъэ­рылъхэм язэшIохынкIэ бюджет мылъкур зэрагъэфедэрэм гъу­нэ зэрэлъафырэр нахь гъэ­лъэшыгъэн фаеу ащ къы­Iуагъ.

«Республикэм исхэм яцы­хьэ телъын фае ахэм яфедэхэр икъоу къызэраухъумэщтхэм. ЦIыфхэм яфитыныгъэхэр аукъуагъэу тапэкIи зы­шъулъэгъукIэ, игъом ыкIи псын­кIэу макъэ къытэжъу­гъэIу. Республикэм исхэм яфедэхэр къыдэтлъытэзэ, ти­зэдэлэжьэныгъэ нахь дгъэпытэнэу сэгугъэ», — къы-Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэри, республикэм ипрокурорэу Игорь Шевченкэри, АР-м и Апшъэрэ хьыкум ­итхьаматэу Шумэн Байзэти прокуратурэм иIофышIэхэм ямэфэкIкIэ къафэгушIуагъэх.

Республикэм ипрокуратурэ иIофышIэхэу гъэхъэгъэшхохэр зышIыгъэхэм Адыгеим и ЛIы­шъхьэ и УказкIэ щытхъуцIэу «Адыгэ Республикэм изаслуженнэ юрист» зыфиIорэр, Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэ ирэзэныгъэ тхылъхэр аратыгъэх. Прокуратурэм иIо­­фышIэ заулэмэ ведомственнэ тынхэр, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм ищытхъу тхылъхэмрэ ирэзэныгъэ тхылъ­хэмрэ къафагъэшъошагъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу