«Омикроныр» Урысыем ит

COVID-19-р къызэузыхэрэм япчъагъэ Урысыем щыхахъоу ыублэжьыгъ. ШтаммыкIэу «омикроным» ар илажьэу экспертхэм къаIо. «РИА Но­вости» зыфиIорэм къызэрэхиутыгъэмкIэ, тхьамэфитIу горэкIэ кIочIэ­шхо зиIэ вирусым тикъэралыгъо зыкъыщиштэнэу хэбзэ къулы­къушIэ­хэм къаIо.

ИкIыгъэ илъэсым шэкIогъум ыкIэм Къыблэ Африкэм апэу «омикроныр» щагъэунэфыгъ. Штаммым изэмылIэужыгъуагъэ псынкIэу зэрэзэблихъурэр ыкIи зызэриушъомбгъурэр шIэны­гъэлэжьхэм агъэшIэгъуагъ. Ащ ипсынкIагъэ мэзым зыкъыщызыштэрэ машIом фагъэдагъ.

«Омикроным» Преторием иуниверситет зыкъызыщештэм ыуж ЮАР-м игъунэгъу чIыпIэхэм алъыIэсыгъ, ащ лъыпытэу зекIо­хэм рахьыжьагъ.

COVID-19-м иедзыгъуакIэ Европэм лъэшэу зыкъыщиIэ­тыгъ, анахьэу Великобританием. Ма­фэ къэс мы узыр къяутэлIагъэу миллионым ехъу США-м ща­гъэу­нэфы. Нью-Йорк ихэбзэ къулыкъухэм къызэратыгъэмкIэ, «оми­кроныр» штаммхэм апэ ит хъу­ным пае тхьамэфи 5 тешIагъэр.

Чэщ-зымафэм «омикроныр» къызылъыIэсырэ нэбгырэ милли­он пчъагъэм УФ-м зэ­рэщежэхэ­рэр Роспотребнадзорым ипащэу Анна Поповам къыхигъэщыгъ.

Урысыем «омикроныр» икIыгъэ илъэсым тыгъэгъазэм и 6-м апэу щагъэунэфыгъ. Ар Къыблэ Африкэм зекIоу къикIыгъэм къыхагъэщыгъ. Щылэ ма­зэм и 12-м вице-премьерэу Татьяна Голиковам къызэри­IуагъэмкIэ, нэбгырэ 698-мэ ар яIэу атхыгъ. МэфитIу тешIагъэу Сергей Собяниным къытыгъ а пчъагъэр 729-м нэсыгъэу. Мы пчъагъэхэм джыри ахэхъо. Оперативнэ штабым къызэритыгъэмкIэ, щылэ мазэм и 14-м ехъулIэу зэрэ Урысыеу тштэмэ, ащ фэдэу мин 23-рэ а­тхыгъ.